Dobríková, Patricia. Zvládanie záťažovýczh situácií.

  

Dobríková, Patricia. Zvládanie záťažovýczh situácií.

Jako si zachovať duševné zdravie.Vysoká škola zdravotníctva  a sociálnej práce.  Bratislava, 2007. ISBN 978-80-89271-20-7.

 

Problematika stresu a jeho zvládání patří k tématům, kterým je v současné době věnována mimořádná pozornost a to nejen v medicíně a psychologii, ale i v běžné praxi. Rozsah situací, které nás do stresové situace vedou, je však velice široký. Není divu, že autorka zvolila raději termín „zátěž“, nežli stres. Je to i v souladu s šíří těch situací, kterým  autorka  věnuje ve své práce speciální pozornost.

 

Recenzovanou knihu o rozsahu 126 stran je možno rozdělit do dvou částí. První z nich (s. 5-78) je věnována spíše teoretickým  otázkám zvládání zátěže. Druhá (s. 79 -  121) pojednává o celkem 5 různým druzích zátěže – o zvládání zátěže v průběhu vysokoškolského studia,  o zvládání zátěže na pracovišti a při ztrátě zaměstnání, další kapitol je věnována zátěži studentů při studiu v zahraničí, zvládání těžké nemoci s diagnózou nevyléčitelnosti a nakonec zvládání zátěže po umělém potratu. Je třeba upozornit, že v závěru knihy  (s. 122- 126) je poměrně dosti bohatý přehled česky a slovensky psané odborné literatury k dané tematice

 

Kladem recenzované knihy je to, že autorka uvádí nejen přehled stavu současného pojetí stresu, zátěže, zvládání atp., ale zároveň zveřejňuje vlastní sondy, přehledy a experimentální studie, které se k dané problematice vztahu. Tak např. v kapitolce o strategiích zvládání stresu (s. 26-27), uvádí přehled výsledků vlastní sondy do stylu zvládání stresových situací, v nichž se ukázalo např. to, že konfrontační styl je častější u mužů, stejně jako plánování boje se stresem, kdežto hledání sociální opory a hledání pozitivních stránek dané situace je bližší ženám. Obdobně je tomu např. tam, kde autorka pojednává o zvládání zátěže v průběhu vysokoškolského studia. I tam uvádí výsledky vlastního šetření (s. 89- 101). Tak je např.možno se dozvědět, že 93,1% studentů (n=202) uvedlo, že se u nich vyskytují psychické problémy (např. strach, úzkost a nervozita atp.) v souvislosti se zkouškami a 88,6% zase uvedlo fyzické problémy (např.negativní změny v zažívacím traktu) v této souvislosti. (s. 89). O jaké druhy těžkostí jde, to autorka uvádí v přehledech (s. 93 a 96). Je však ještě dále a sleduje výskyt těchto symptomů v čase vzhledem k termínu zkoušky a uvádí v přehledu i jejich druhy (např. dělání všeho možného jen ne toho, co by zvýšilo úspěšnost zkoušky, bezcílné bloudění atp., s. 99 ). Jde však ještě dále a uvádí i změny krevního tlaku  souvislosti se zkouškou (s. 1012).

 

Tam, kde jde o zátěž v pracovním procesu, tam autorka věnuje pozornost workoholismu, sexuálnímu harašení,  mobbinku (šikanování přerůzného druhu) i  bossingu  (krutému jednání  nadřízeného s 105-105). Kladem i zde je to, že autorka neopouští diskutované téma aniž by uvedla řadu podnětů k tomu jak daný druh zátěže tlumit a jak zabránit vzniku či zrodu takovýchto zátěžových situací.

 

Celkově je možno říci, že recenzovaná kniha je velice vhodnou publikací nejen pro psychology, kteří se zvládáním zátěže zabývají, ale i všem těm, kteří se do zátěžových situací dostávají.

Zveřejněno v  časopise Československá psychologie, 2008

 

Jaro Křivohlavý