Kudy vede cesta k dobrému manželství?

 

Není člověku dobře, když je sám

Žít v harmonii, přátelském vztahu a  lásce v manželství je cílem přirozeného vývoje lidí.

 

Soudobá statistická šetření říkají, že u nás více nežli polovina manželství se rozvádí Proč?

 

I. Něterých chyb se  dopouštíme již při vstupu do manželství. Proto si chceme ukázat, co je podstatně důležité pro vstup do manželství.

 II. Některých chyb se dopouštíme v průběhu manželství

I zde si chceme ukázat, co je podstatně důležité pro harmonický chod manželství.

 

III. A co když zůstane člověk sám?  I v tom případě se dá něco dělat.

 

Co řečníka opravňuje k tomu, aby o tom hovořil?

Překročení hranice zlaté svatby - 56,5 roku manželství.

Profese sociálního psychologa  (univerzitního  profesora).

Spoluúčast manželky u řečnického pultu.

------------------

 

I.Vstup do manželství

Na co je dobré při tom hledět? Na mnohé – stáří, vzdělání, vzhled, co dělá, čím se živí a čím se bude  dále živit, jeho či její minulost (odkud  - z jakého kulturního prostředí přichází,), jak vypadá – zda by bylo možno (dalo by se ?) s ním či s ní žít?

 

A11 – oč jí mu jemu v životě jde. Kam to má v životě zamířeno. Oč se snaží. Co ho motivuje? Čím se v životě řídí (seberegulace) – jaké jsou její či její morální zásady?

 Biblicky: zda se snaží Pána Boha poslouchat – a má mně rád(a).

Jak to poznat? Nestačí jen poslouchat,co říká!!! Nejlepším sdělovačem jsou činy – co dělá a jak jedná – nejen semnou. – zvláště v konfliktech!!!

 

Mít nosný ideál -  podle něho hledat toho druhého

Viz knihu přísloví  poslední kapitolu o ženě, která se bojí Hospodina: číst!!! Žalm1. o muži:

 

II. V průběhu manželství

Manželství je základ rodiny – A1 je Manželství!

Proč jste se vzali? Abyste měli s kým se hádat? Komu dokazovat, že jste lepší, chytřejší, že tomu či onomu lépe rozumíte? Problematika vzájemných vztahů mezi lidmi.

Otázka spolupráce a soupeření.

Manželství je nejvyšší a výlučná forma přátelství mezi mužem a ženou.

Láska – a její tři dimense: respekt, odpouštění a péče

Praxe:

Já chci, aby tobě bylo dobře a ty chceš, aby mně bylo dobře – to citlivě vypozorovat  - jak?  naslouchat,  - viz umění mluvit a umění naslouchat.

 Manželství je společná cesta životem – s někým, kdo nás vede: putování s Bohem – v praxi (v církvi, domácí bohoslužby, společné modlitby – jako forma, ale zaměření je A11 III. Jsem sám či sám

Nikdy nejsem sám – někdo mi stojí po pravici (jako u soudu, jako přítel na procházce) je vždy se mnou (olovnice).

VCD: mít pro co žít – hodnotný cíl k němuž to mám namířeno. Viz vědce a ženy vědy! Žijí pro vědu. O někoho se starat – z vlastního dobrovolného rozhodnutí (iniciatvy).

Viz situaci v domově stáří v Krabčicích (šidí stroj). Viz dobrovolnická hnutí ve zdravotnictví, v péči o děti …Najít si svou vlastní aktivitu. (viz pan Krátký) Navštěvovat druhé- zvl.ty, které nemohou samy chodit.. Viz teta Kollárová – platit si  - být „společnici“!

Kdo žije, žije – tělesně (hýbe se) i psychicky (myslí, cvičí paměť). 

Mít přátelské vztahy a „krmit je!“

Nevyčleňovat se ze společenství druhých (skupiny známých – viz „branický babinec“.)

 

A co když již se nemohu ani hýbat a jen stále ležím?

Modlitba – modlitební stráž – přímluvné modlitby za druhé lidi.

Dnes: poslouchat hudbu – i duchovní hudbu, poslouchat biblickou zvěst z magneťáku.

Připomínat si biblické verše.  Viz Kýho Nejsem sám… kazety.

Připomínat si Boží zaslíbení:

 Závěr:

Izaiáš 43, 1-5:

„Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí.

Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel.  Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, proto praví:

Neboj se, já budu s tebou. „

-----------

 

Předneseno v dubnu 2008 ve Frýdku-Místku  v evangelickém kostele