Překlad Jaro Křivohlavého norské monografie:

Asbjoern O.Faleide, Lilleba B. Lian, Eylof K. Faleide:

Vliv psychiky na zdraví. Soudobá psychosomatika. Praha. Grada Publishing.ISBN 978-80-247-2864-3

 

Recenzovaná kniha je výsledkem celoživotní práce tří autorů v oblasti psychosomatiky. V úvodní části podává přehled toho, co se v posledních padesáti letech na tomto úseku udělalo, kterými cestami se nejvýznačnější představitelé oboru pokoušeli řešit relativně „staronové“ otázky vlivu psychických faktorů na naše zdraví, a to v přerůzných formách empirických a experimentálních prací. Při tom je třeba zdůraznit, že velká většina prací, na nichž autoři budují své pojetí a obraz soudobé psychosomatiky, se týká dětí, případně rodin s psychosomaticky nemocnými dětmi.

(Druhá část recenze pokračuje po dále uvedeném obsahu knihy).

Obsah:

Předmluva překladatele -  prof. PhDr. Jaro Křivohlavého, CSc.               

Díl I. Teorie a modely                                                                                    5

 

Úvod                                                                                                                           5

 

Psychosomatická teorie                                                                                            10

 

Kapitola 1. Klasická psychosomatika                                                                     12

 

Kap. 2. Behaviorální vědy a  teorie učení                                                                16

 

Kap. 3. Kognitivní styl                                                                                          21

 

Kap. 4. Psychoneuroimunologie                                                                               24

 

Kap. 5. Stres a imunita                                                                                            27

Vztahy mezi centrálním nervovým a imunitním systémem                                             28

Je možno se ptát zda chování člověka  může ovlivnit tyto

činnosti imunitního systému?                                                                                  29

Autoimunitní nepořádky                                                                                           30

 

Kapitola 6. Vegetativní nervový systém                                                                        30

 

Kapitola 7.  Situace z pohledu analýzy charakteru                                            32

 

Kapitola 8.  Mohou se psychofysiologie a klinika něčemu

 od sebe navzájem naučit?                                                                                                36

 

Dodatek: psychosomatika a psychologie zdraví                                                   39

 

Díl II.   Funkční podmínky                                                                               41

 

Kapitola  9. Trénink schopnosti udržet moč  - výcvik kontinence                   41

 

Enurese a encoprese                                                                                                        46

Klinické příklady                                                                                                           50

 

Kapitola 10.  Potrava jako problém                                                                      59

 

Kapitola 11. Bolest                                                                                                  67

Chronická bolest

Bolestg a skupinová psychoterapie                                                                           71

Čemu se můžeme přiučit z této skupinové psychoterapie 18 žen?                                    74

Jakou roli hraje bolest tam, kde jde o to zůstat naživu?                                     75

 

Díl III. Závažné somatické situace                                                            76

 

Kapitola 12. Ulcerosa kolitis                                                                                    76

 

Příčiny                                                                                                                         77

Psychologické teorie týkající se etiologie a udržování UC aktivity                         78

Psychologické studie                                                                                                   79

Sensitivita                                                                                                                     80

Psychosomatický základ somatizace                                                                               81

Pohybová aktivita v trakčníku                                                                               81

Kontrolní mechanismus v oblasti trakčníku                                                                      81

Mají emocionální podněty přímý vliv  na dění v trakčníku?                             82

Příklady z klinické praxe                                                                                                83

 

Kapitola 13.  Astma                                                                                                             88

 

Příčiny                                                                                                                         90

Průběh astmatického procesu u individuálního dětského  pacienta                                   94

 

Kapitola 14.  Rakovina a péče o pacienty s touto diagnózou                                97

 

Osobnost a rakovina                                                                                                           101

Rakovina a způsob zvládání těžkých životních situací s ní spojených              103

Spolupráce mezi klinickými psychology a onkology                                              103

Terapeutické formy intervence při  léčení onkologických pacientů                                   104

Informace a výcvik pacientů                                                                                                106

Krizová intervence                                                                                                        106

Psychoterapie                                                                                                              106

Relaxační techniky  a sugesce v terapii onkologických pacientů                                   108

Podpůrné skupiny                                                                                                            108

Interdisciplinární střediska s aktivní péčí o onkologické pacienty                                   109

Závěr kapitoly – naše odpovědnost                                                                            109

 

Kapitola  15. Psychosomatická péče                                                                        110

 

Díl IV.  Stáří                                                                                                  114

 

Kapitola 16. Stárnutí a kvalita života                                                                114

Deprese                                                                                                                       115

Úzkost                                                                                                                         115

Demence                                                                                                                     116

Sám a nemocen                                                                                                            118

Začarovaný kruh: vztah mezi bolestí a prostředím člověka                                                120

Péče o staré lidi  v sanatoriích                                                                             121

 

 

Díl V.  Podpůrná opatření                                                                                  122

 

Oslo kap. 17  Podpůrné psychologické přístupy                                                            122

 

Rodinná terapie                                                                                                            123

Individuální psychoterapie                                                                                       125

Závěr                                                                                                                           130

 

 

Seznam literatury                                                                                            131

 

 

Druhá část recenze:

Ve druhé části se autoři soustřeďují na celou řadu velice konkrétních témat v oblasti psychosomatiky –  např. na  otázku bolesti a boje s ní, na problematiku přijmu potravy (bulimii a anorexii), trénování schopnosti udržet moč a exkretorickou aktivitu (enurese a enkoprese) atp..

 

Třetí část je věnována “klasickým tématům psychosomatiky” - nejzávažnějším somatickým situacím -  vředovitému zánětu tlustého střeva (ulcerozní kolitidě), problematice  dýchacích obtíží (astmatu) a  rakovině. U té se setkáváme nejen s psychologickými problémy pacientů, ale i s těmi problémy, které se objevují u těch, kteří se o ně starají.  Třetí část končí vlastním jádrem této otázky – pohledem do hloubi psychosomatické péče. Čtvrtá  část knihy otevírá relativně nové psychosomatické téma – prolematiku stárnutí a stáří z psychosomatického hlediska.

 

Pátá část se soustavně zabývá otázkami psychologických forem pomoci psychosomaticky nemocným pacientům. Setkáváme se zde jak s běžnými, tak i  pro mnohé zcela novými metodami psychoterapie od Gestalt psychoterapie, psychoanalýzy a skupinové psychoterapie, až po charatkeroanalytickou psychoterapii a vegetoterapii.

 

Recenzovaná kniha je dílem tří autorů. Vedoucím autorem je univerzitní profesor Dr. Asbjoern Faleide, vedoucí skupiny klinické psychologie na univerzitě v Blindern v  Oslo. Po desetiletí je Fellow of International College of Psychosomatic Medicine. Od r. 1993 je členem výboru této organizace pro otázky výzkumu a výuky psychosomatiky. Známé jsou jeho longitudinální (19 let trvající) studie psychosomatický rodin, kde byl v osobním kontaktu se 160 rodinami a písemnou formou s 1300 rodinami (Norský PRAD-Project).

 

Lilleba B. Lian je specialistou v klinické psychologii. V současné době pracuje jako vedoucí

Oddělení klinické psychologie v psychiatrické klinice v  Olso. Je doktorkou přírodních věd. Specializovala se na biologické otázky psychosomatiky a má blízko k problematice  psychoneuroimunologie.

 

K. Faleide je lékař  s bohatou nemocniční praxi. Řadu let pracuje i jako rodinný lékař. Jeho publikované práce se soustřeďují na problematiku předcházení nemocí.

 

Na tuto knihu je možno  se dívat z různých hledisek. Dětští psychologové uvítají důkladné kasuistiky, které jsou uváděny u jednotlivých témat – u astmatu tři, u vředovitého zánětu tlustého střeva dvě, u bolesti dvě, u enurese dvě, u encoprese dva, u psychosomatické péče jeden, u demence jedna, u osamění jedna a u negativního vlivu prostředí jedna.  Psychoterapeuty mohou zajímat nejen druhy u nás méně známých psychoterapií, ale i způsoby práce s nimi v rámci psychoterapie dětí s psychosomatickými  problémy. Psychologové, kteří věnují pozornost rodině a zvláště pak rozvoje negativních psychických a psychosomatických jevů u dětí, najdou zde bohatou žeň příkladů z celoživotní praxe. Pozoruhodné jsou zde zvláště práce vedoucího autora v oblasti jeho hlavního celoživotního tématu – psychosomatických problémů vzniku a terapie astmatu (viz jeho práce v National Asthma Center, Denver Colorado).

 

Na jeden moment je třeba upozornit. Vedoucí autor této práce je členem vedení mezinárodní psychosomatické společnosti, její sekce výzkumu a  pedagogiky. Kniha tak může sloužit i jako pedagogická pomůcka při výuce psychosomatiky.