2009 – Psychologie moudrosti a kvality života. Praha.Grada Publishing.

Proč se vůbec zajímat o otázky moudrosti?

Jedním z našich základních životních  úkolů – a tím i úkolů psychologie - je „poznání proměnných, které jsou nevyhnutelné pro lidské přežití“ Do souboru poznatků tohoto úkolu patří mimo jiné – a snad právě na prvém místě -  i  moudrost.

 

„Co je charakteristické pro moudrost?“ ptají  se Peterson a Seligman (2004) a odpovídají: „Je to určitý druh inteligence, ale opravdová moudrost se liší od inteligence (např. od toho, co se rozumí inteligenčním kvocientem – IQ). Liší se i od akademických hodností (ing., Dr., docent,  profesor, atp.). Moudrost znamená něco vědět (vědomosti), to ano, ale moudrost se nedá  redukovat na hromadění knižních znalostí nebo na účast na mnoha přednáškách. Nedá se redukovat ani na znalost získaných fakt. Je pravděpodobné, že moudrost má něco co dělat se životními těžkostmi, z nichž daný člověk vyšel jako ten, kdo je lépe schopen sdílet se o to,  čemu se naučil s druhými lidmi“ .V obdobném duchu se dozvídáme, že moudrost má co činit s velkou šíří i hloubkou poznání o podmínkách života, uvažování o těchto věcech a  užití toho v běžném životě.

„Moudrost je znalost, která je v samém jádru osobnosti, o kterou se tvrdě bojuje celý život a které se potom používá pro všeobecné dobro.“ (s.39). A dodávají:

„Moudrost je vznešená forma inteligence, na niž se nikdo nezlobí a každý člověk si jí váží.“

Peterson a Seligman (2004)

 

 

   Obsah

 

1. Úvod - Co je moudrost?

Desatero důvodů proč se zabývat otázkami moudrosti

K čemu potřebujeme moudrost?

Inteligence a moudrost

Moudrost a zrání osobnosti

 

2.  Koho lidé kolem nás považují za moudrého člověka? A proč?

Implicitní pojetí moudrosti

Charakter, který dělá muže mužem:

Koho lidé kolem nás považují za moudrého člověka?

Jaké charakteristiky má moudrý člověk?

Jak vypadá model lidového pojetí moudrosti?

Pět základních dimenzí modelu moudrosti

Jak nás ovlivňuje vzor moudrého člověka?

 

3.  Kdy je určité jednání možno považovat za moudré?

Explicitní pojetí moudrosti

Předporozumění moudrosti

Tři přístupy k problematice psychologie moudrosti

E.H. Erickson, Jean Piaget, R.J.Sternberg

Berlínský model psychologie moudrosti

Kriteria moudrosti

Způsob jak se zjišťují charakteristiky moudrosti

Co se zjistilo ve výzkumu moudrosti?

Moudrost v programu celkového vývoje člověka

 

4.Kulturní odlišnosti v pojetí moudrosti

Pojetí moudrosti na Východě

Implicitní pojetí moudrosti v různých kulturách

Vývojový model moudrosti

Integrativní pojetí  moudrosti

Analytické a syntetické složky moudrosti

 

5. Moudrost jako osobnostní charakteristika

Obecná a osobní moudrost

Sternbergovo pojetí moudrého člověka

Pojetí moudrého člověka podle výsledků studia berlínské školy

Moudrost a vývoj našeho „já“

Je moudrému člověku dobře?

Dva druhy zrání osobnosti

Způsoby poznávání charakteristik moudrosti

Moudrost a zralost sebehodnocení

 

6. Moudrost jako zdroj životní síly.

Jak se moudrost projevuje v životě

Vertikála pojetí kladných charakteristik člověka

Kriteria silných stránek charakteru

Tvořivost

Zvídavost

Milování učení

Otevřená mysl

Perspektiva

Praktického využití výše uvedených poznatků o moudrosti jako zdrojů síly

 

7. Nemoudré jednání  - psychologie hloupostí

Nemoudrost v pohledu antických postřehů

Hlubší pohledy na nemoudré jednání

Psychologická pojetí nemoudrosti

 

8. Jak se moudrost rodí, rozvíjí a zraje

Dá se rozvoj moudrosti ovlivnit výchovou?

Pokus o výchovu středoškoláků k moudrosti

Vliv nahromadění důležitých životních zkušeností

Posttraumatický růst a zrání moudrosti

 

9. Moudrost v pohledu spirituality

Kvalita našich rozhodnutí

Co se rozumí spiritualitou?

Jaký je vztah spirituality k moudrosti?

 

10. Vertikála moudrosti

Předporozumění

Staroizraelské pojetí moudrosti

Křesťanské pojetí moudrosti 

Jak jednat moudře a dobře?

Jak se člověk může stát moudrým podle tohoto pojetí?

Kiergegaardova vertikála moudrosti

Jak se tato vertikála projevuje v praxi? 

Vertikála jako zdroj nadějných podnětů, cílů a smysluplnosti života


11. Filosofie moudrosti a dobrého života

"Mít pro co žít"

Sokrates, Platón, Aristoteles

Pojetí dobra

 

12. Literatura