Psychologie pocitů štěstí a spokojenosti

 

Psychologie pocitů štěstí

Jaro Křivohlavý, Praha: Grada.  2013.

 

Oč jde v této knize?

 

Obecně: o seznámení se s tím,  co se v psychologii ví o tom,  kdy jsme spokojeni, ba šťastni a že nám je dobře.

Perspektivně: O tom, co se ví, že je dobré dělat, aby nám i zítra bylo dobře.

 

Řečeno psychologickou řečí: Jde o  empirické studie jevu zvaného „well- being“ (dobře žít), happiness (štěstí) a „life satisfaction“ (spokojenost se životem).

O těchto tématech byly již publikovány desetitisíce odborných studií. V knize jde o pokus, tlumočit to nejpodstatnější, co se dosud podařilo zjistit.

 

První část knihy provází čtenáře poznatky psychologických studií o horizontální (hedonické) podobě well-being – spokojenosti a štěstí. Druhá část je věnována současným průnikům psychologie do vertikální - eudaimonické oblasti spokojenosti a štěstí. Třetí část nastíní pohled do filosofického studia dané tematiky.

V dodatku jsou uvedeny dvě nejčastěji používané psychologické diagnostzické metody studia well-ness a happiness.

 

 

 

Jaro Křivohlavý

 

          Psychologie pocitů štěstí

      Součastný stav poznání

Obsah

 

0 Předmluva  - Každý touží po štěstí                                                3

1 Úvod - Co je štěstí?                                                                          6

Kdy a kde se setkáváme  projevy, které je možno považovat za zážitek štěstí?

Rozměry štěstí

Pojmenování stavu, který považujeme za stav šťastného člověka

Psychologický pohled do světa zážitku štěstí 

Štěstí – emoce a city

Do které oblasti psychologie patří jev zvaný štěstí?

Pojetí štěstí v užším a širším slova smyslu

 

 

I. Horizontála pojetí štěstí                                                       20

Štěstí, jehož hlavním znakem je emoce radosti

Hedonické – sensorické pojetí štěstí.

Spokojenost a  subjektivní, psychické blaho (well-being)

 

10 Slovo úvodem (1)                                                                      20

Co ovlivňuje náš pocit hedonického štěstí?

Tržiště obecných domněnek o tom, kdy je člověk šťasten.

Upřesnění psychologického pojetí pocitů subjektivního blaha – well-being

Jak psychologové  zjišťují, diagnostikují a měří emoce

 

11 Vliv vztahů mezi lidmi na výši zážitku štěstí                            27

Potřeba někomu patřit

Připoutání- attachment

Co se v psychologických studiích zjistilo o vlivu mezilidských vztahů na  pocity životní spokojenosti a štěstí?

Přátelství a míra osobně prožívaného štěstí

Vliv přátel na naší spokojenost

 

12 Vztah mezi prací a pocity štěstí                                                          38

Kdy nám práce dělá radost a jsme šťastni, že ji může dělat?

Postoje k práci

Co tvoří samo psychologické jádro pracovní aktivity?

Co se díky empirickým psychologickým studiím ví o vztahu mezi prací a mírou spokojenosti 

Přechod do důchodu

Životní styl práce

Smysluplnost práce

Hledisko celoživotní smysluplnosti dané aktivity

Spolupracovníci, nadřízení a podřízení

Volnočasové aktivity

Vliv dovolené na míru naší životní spokojenosti a štěstí

 

13. Vliv věku na pocit životní spokojenosti a štěstí                     49

Vliv stresujících faktorů (stresorů) na míru štěstí a životní spokojenosti stárnoucí populace

Jaký je vztah subjektivně vnímaného zdravotního stavu k pocitům štěstí seniorů?

Vliv intimního života na pocity štěstí seniorů

Nástin hlavních zjištění o vztahu mezi stárnutím a pocity štěstí a spokojenosti

Vztah víry a religiozity k míře spokojenosti stárnoucích lidí

 

14. Osobnost a pocity štěstí                                                                  54

Spokojenost, radost, štěstí a extrovertů, introvertů a neurotiků

Velká pětka

Vliv myšlení (kognitivních jevů) na míru naší spokojenosti se životem

Jak naše cíle ovlivňují to, jak nám je

Vliv výše vzdělání

Vliv kompetence

 

15. Peníze, pocit štěstí a životní spokojenosti                                     60

Složitost vztahu peněz a štěstí

Kontext situace, v níž se tento vztah odehrává

Peníze nade vše?

 

16. Vliv životních události na spokojenost a štěstí                      64

Které zážitky nás nejspíše uvedou do pozitivního stavu

Záměrné navozování pozitivních zážitků

 

17. Problematika spokojenosti a štěstí v spirituální oblasti         67

Religiozita a spokojenost (štěstí)

Studie vztahu víry a spokojenosti

Zvládání těžkých životních situací

 

18. Zážitky spokojenosti a štěstí v mezinárodní srovnávání         73

 

 

 

 

II. Vertikála pojetí štěstí                                                       76                                                           

Zralá podoba štěstí

Štěstí jako zážitek dobře, účelně a smysluplně prožitého života

 

Slovo úvodem (2)                                                                                 77

 

21. Autentické štěstí – M. E. P. Seligman                                76

Co hedonicky šťastnému člověku chybí

Důvody nespokojenosti s hedonickým pojetím štěstí

Vícerozměrné pojetí štěstí

Smysluplnost života

Angažovanost

 

22.Totální blaho – Flourish – Dozrát                                          82

Kde a jak se zrodilo širší pojetí štěstí v psychologii?

PERMA

Úspěšné činy

Metoda SST

Využití Seligmanova pojetí flourish v pedagogické praxi (ve výchově)

Rozhodný krok do praxe: Metoda GAT – Nástroj k totálnímu vyhodnocení

Využití metody GAT v praxi

 

23.Totální zaujetí  - FLOW  -  Mihalyi Czikszentmihalyi          89

Optimální zkušenost

Experience Sampling Method – Metoda sbírání zkušeností a zážitků

Jejjednodušší aktivity se zážitkem flow

Zážitky flow při práci

Radost ze hry

Dynamika jevu flow

Zvládání unuděnosti

 

24. Štěstí, jako zážitek dobře, účelně a smysluplně prožitého života

Kde si otázky o smysluplnosti  lidé museli řešit a vyřešit?                                                          98

Specificita zážitku smysluplnosti

Účelnost našich aktivit

Zaměření k cíli vede k aktivitě

Kultura jako zdroj cílů

Stadia na cestě k dospělému pojetí smysluplnosti života

Výchova k hledání a výběru životních cílů

 

 

III. Pohled do filosofického pojetí štěstí                               103                  

Historický pohled na filosofii štěstí

Eudaimonia v psychologických konceptech

Ctnosti a zážitky štěstí

Křesťanské pojetí štěstí

Pojetí štěstí v osvícenství

Deset důležitých filosofických poznatků o štěstí

Vyvrcholení filosofického pojetí štěstí

Cesta vede jinudy

K čemu nás vede výše uvedené zamyšlení?

 

Závěr                                                                                                      114

Příloha 1

SWLS Psychologická metoda měření míry spokojenosti v životě

PANAS Psychologická diagnostická metoda zaměřená na oblast afektů

 

Literatura                                                                                               

 

Errata:

Errare humanum est – dělati chyby je lidské. Platí to i o tomto textu.

Na straně 124 třetí odstavec od zdola je uveden pětistupňový žebříček hodnocení intenzity jednotlivých pocitů. Má v něm platit zásada:

“čím vyšší intenzita pocitu, tím vyšší číslo“.

Proto je třeba odstavec upravit  a definovat

1 jako velice slabou intenzitu

3 jako střední intenzitu  a

5 jako nejvyšší intenzitu daného pocitu.

 

Za chybu v přepisu se čtenářům omlouvám (autor).