Autobibliografie knih

 

Vážení přátelé, je podzim – doba vinobraní. I já prožívám podzim svého života. Blíží se mi hranice 90 let a 63let manželského a rodinného života. A tak se ohlížím za svým životem – co by se dalo v něm najít jako dobré víno. To, co jsem v jednom vinohradě sebral, dávám s pokorou zde na vědomí. S pozdravem a přáním radosti Jaro Křivohlavý.

 

2013 Není radost jako radost. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří.

2013 Psychologie pocitů štěstí. Současný stav poznání. Praha. Grada Publishing.

2012 Optimismus, pesimismus a prevence deprese.Praha. Nakladatelství Grada Publishing.

2011 Stárnutí v pohledu pozitivní psychologie. Možnosti, které čekají. Praha. Grada.

2011 Slova potěšení a povzbuzení. Z Bible vybral a uspořádal Jaro Křivohlavý. Praha. Česká biblická Společnost

  1. Psychologie moudrosti a kvality života. Praha. Grada Publishing.

2009 Trénování paměti a kognitivních schopností. S Markem Preissem. Praha. Grada

2009 O moudrosti s Jaro Křivohlavým. Praha, Karmelitánské nakladatelství.

2007 – O vděčnosti s Jaro Křivohlavým. Karmelitánské nakladatelství. Praha.

2007 – Psychologie vděčnosti a nevděčnosti. Grada Publishing. Praha.

2006 – Psychologie smysluplnosti existence. Grada Publishing. Praha.

2005 – O šťastném manželství. Karmelitánské nakladatelství, Praha.

2004 - Pozitivní psychologie. Naděje, radost a odpouštění. Portál, Praha.

2004 - O odpouštění s Jaro Křivohlavým, Karmelitánské nakladatelství, Praha.

2004 - Jak přežít vztek, zlost a agresi. Grada Publishing, Praha.

2004 - Duševní hygiena zdravotní sestry (spolu s Jaroslavou Pečenkovou).

Grada Publishing, Praha.

2002 – Psychologie nemoci. Grada Publishing, Praha.

2001 - Psychologie zdraví. Portál, Praha.

2000 - Pastorální péče. Oliva, Praha.

 

1998 - Jak neztratit nadšení. Grada Publishing, Praha.

1997 - Jak zvládat depresi. Grada Publishing, Praha.

1995 – Poslední úsek cesty (spolu s S. Kaczmarczykem). Návrat domů, Praha.

1995 Tajemství úspěšného jednání. Grada Publishing.Praha.

1995 - Rozhovor lékaře s pacientem. IDVPZ, Brno 1995

1994 - Jak zvládat stres. Grada Avicenum, Praha.

1993 - Povídej - naslouchám. Návrat domů, Praha.

1992 – Bolest – její diagnostika a psychoterapie Vydal ILF, Praha (Vytiskl Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Brno)..

1991 - Křesťanská péče o nemocné. Návrat domů, Praha.

 

1989 - Sociální a pedagogická komunikace ve škole (spolu s J. Marešem), SPN, Praha.

1989 - Vážně nemocný mezi námi. Avicenum, Praha.

1988 - Jak si navzájem lépe porozumíme. Svoboda, Praha.

1988 - Neverbální komunikace, SPN, Praha.

1988 - Rozhovor lékaře pacientem, (2. vyd. v r. 1995), ILF, Praha.

1985 - Psychologická rehabilitace zdravotně postižených. Avicenum, Praha.

 

1977 – Já a ty – o zdravých vztazích mezi lidmi. (2.vydání 1988). Avicenum, Praha,

1974 - Zwischenmenschliche Konflikte und experimentelle Spiele. Hans Huber Ver., Bern.(originál vyšel rovnou německy).

1973 - Konflikty mezi lidmi. Avicenum, Praha.

1971 – Metodika experimentálních her. SPN, Praha.

1970 - Člověk a stroj. Nakladatelství Práce, Praha.

1964 – Psychologie a hygiena práce (spolu s MUDr. Branko Krýžem). SPN, Praha.

 

Druhá, přepracované a rozšířená vydání knih J.Křivohlavého:

2003 - Jak zvládat depresi (druhé rozšířené vydání) Grada Publishing, Praha.

2002 - Konflikty mezi lidmi Praha, Portál.

2010 - Mít pro co žít. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství.

2010 - Povídej-naslouchám. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství.

2012 - Hořet, ale nevyhořet. Kostelní Vydří. Karmelitánské nakladatelství.

 

Třetí rozšířené vydání knihy J. Křivohlavého:

Jak zvládat depresi. Praha. Nakladatelství Grada Publishing, 2013

…………………..

Kniha, kterou J.Křivohlavý přeložil do češtiny:

2010 Vliv psychiky na zdraví. Praha.. Grada - Překlad knihy norského psychologa Adbjoerna O. Faleide et al. (2004) Moderne psychosomatisk tankegang. Oslo. Fagbokforlaget.

 

Autorovy publikace vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, Jerusalemská 9 v Praze 2.

Barevná úprava pracovního prostředí a bezpečnost práce.

Tematická pomůcka č, 7, Vyd. VUBP, Praha 1962.

 

Bezpečnost práce při přechodu od mechanizace k automatizaci.

Tematická pomůcka VUBP. č. 18, Praha 1964.

 

Podmínky dobrého vidění a vhodná intenzita osvětlení.

Tematické pomůcky VUBP č. 23. Praha. 1965.

 

Oslnění.

Tematická pomůcka VUBP č. 24., Praha 1965.

 

Rozdíly mezi lidmi v nehodovosti.

Tematická pomůcka VUBP č. 28, Praha 1966.

……………

Spolupráce v podniku

Knižnice Vedoucího pracovníka, sv. č,. 11.

Institut pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR, Praha 1978.

 

Soubor her a cvičení souhry, spolupráce a sdělování.

Metodické středisko elektrotechnického průmyslu Praha 1986.

………………….

 

 

Překlady knih J.Křivohlavého

 

Do italštiny:

La Sagessa. La scienza del ben vivere.

Překlad knihy O moudrosti s Jaro Křivohlavým, Praha, KN, 2009.

Torino, San Paolo, 2011.

 

Gratitudine. Picolo manuale per sorridere alla vita.

Překlad knihy O vděčnosti s Jaro Křivohlavým, Praha, KN, 2007.

Roma. Citta Nuova Editrice. 2012.

 

Sposarsi, E poi?

40consigli per un matrimonio perfetto.

Roma. Citta Nuova Editrice. 2008.

Překlad knihy O šťastném manželství. Praha, KN, 2005.

 

Do slovenštiny:

Mať pre čo žiť.

Překlad knihy ít pro co žít.Vydalo pro Slovenskou biblickou společnost Karmelitánské nakladatelství, Praha Bratislava. KN SK, 2010.

 

Rozprávaj, počúvám.

Překla knihy Povídej. - naslouchám.

Vydalo pro Slovenskou biblickou společnost v Bratislavě Karmelitánské nakladatelství, Praha ,KN SK. Bratislava., 2010.

 

Slová útechy a povzbudenia.

Překlad knihy: Slova útěchy a povzbuzení..

Vydalo pro Slovenskou biblickou společnost v Bratislavě Karmelitánské nakladatelství, Praha

 

Hořet, ale nevyhořet (překlad do slovenštiny).

Vydalo pro Slovenskou biblickou společnost v Bratislavě Karmelitánské nakladatelství, Praha

 

Do maďarštiny:

1964 – Pszichológia és higiénia. ideiglenes tananyag az ipariskolák számára. Slov. Ped. Nakl. Bratislava1966 – Překlad knihy: Psychologie a hygiena práce (spolu s MUDr. Branko Krýžem). SPN, Praha.

 

Překlad knihy J.Křivohlavého do chorvatštiny

Překlad knihy: O moudrosti s Jaro Křivohlavým, Kscanska Kadasnjost 2010

 

Do litevštiny:

1993 - Kalék – aš klausausi. Leidikia J o n a, Šiauliai, 1996.

(překlad knihy: Povídej - naslouchám. Návrat domů, Praha).

 

Životopis autora:

2008. Dvě lásky. Rozhovor Aleše Palána s Jaro Křivohlavým.

Praha. Karmelitánské nakladatelství. Kostelní Vydří.