Warren Rick: Purpose Driven Life - What on earth am I here for. 2002

Warren Rick: Purpose Driven Life - What on earth am I here  for.

Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 49530, 2002.

ISBN 0-310-20571-9

 

Zdá se, že otázky po smysluplnosti života se objevují v posledním desetiletí stále častěji a to jak u těch, kteří víru hledají, tak i u těch, kteří vírou žijí již léta.. Souhlasíme s tím, že je třeba mít pro co žít, a ptáme se “pro co žít?”. Obdobně se ptá i autor knihy, o které zde referujeme. Tato kniha se jmenuje “Život vedený smysluplným jeho zaměřením” a má podtitul “Proč vlastně jsem na tomto světě” (Proč žiji).

 

Je to kniha potřebná. Proč? Protože jí jde o usměrnění zdravého vývoje duchovního zrání křesťana. Je to kniha pozoruhodného autora. Proč? Protože Rick Warren je též autorem knihy o smysluplném budování sboru (“Purpose-Driven Church”). Tu již studuje přes 100.000 farářů a kazatelů. Bylo jí vydáno přes milion výtisků a byla přeložena do 20 jazyků.

 

Kniha, která má čtenáři pomoci žít smysluplným křesťanským životem, má gruntovní úvod o tom, co to znamená žít smysluplným životem. Dále je rozdělena do pěti hlavních částí. Podrobněji je členěna do celkem 40 krátkých 5-6 stránkových kapitolek a tvoří tak souvislý řetěz 40 dní duchovních cvičení. Je výrazně biblicky orientovaná – obsahuje na 334 stránkách celkem 1.200 biblických citátů organicky začleněných do textu. Každá kapitola má vlastní téma, heslo a biblický verš i soubor otázek kladených čtenáři. V závěru knihy je soubor námětů k prohloubené diskusi ke každému tématu při jeho probírání v malých skupinkách.

 

V úvodní části jde o otázky účelu, zaměření a cíle života – obecně vůbec a křesťansky pak zvláště. Autor se snaží ukázat, jak vypadá celek – svět viděný z pohledu toho, který je pánem pánů a králem králů. Základní tezí autora je, že smysluplnost lidského života je možno nadějně pochopit jen v tomto kontextu: vidění světa jako Božího díla a role člověka viděná a pochopená takto z “vyššího hediska”. Ukazuje jak tento celek dává smysl jednotlivým věcem i lidem a jak to může, ba mělo by být i usměrněním motivace našeho života.

 

V první části jde o pochopení Božího plánu s každým z nás. Hlavní zastavení je u biblického pojetí lásky, vztahu k Bohu i k druhým lidem a vidění Boží přítomnosti v tom, co se děje kolem nás i v nás. Autorovo pojetí vyjadřuje i nadpis jedné kapitolky: Byl jsi v Božím plánu stvořen k tomu, aby s tebou měl Pán Bůh přátelský kontakt a měl z tebe radost.

 

Druhá část je výrazně zaměřena na církev. Má název “Byl jsi stvořen, abys byl členem Boží rodiny”. V ní má každý, kdo uvěří, své nezastupitelné místo. Je mu tak dána i možnost prožívat společenství, uzdravovat psychická zranění utrpěná v mezilidském styku a chránit to, co tomuto společenství bylo svěřeno.

 

Třetí část má nadpis “Byl jsi stvořen, abys byl jako Ježíš Kritus”. Podle biblického ojetí člověku byl dán vzor, který by mu  mohl a měl být cílem, k němuž by směřoval celý život. Pojednává se zde o přeměnách, k nimž dochází v průběhu duchovního vývoje. Jak? Při změnách -  transformaci pravdou, těžkostmi, které na cestě života musíme překonávat, a pokušeními. Těmto otázkám nadějného boje s pokušeními je věnováno nejvíce místa.

 

Čtvrtá část je nadepsána “ Byl jsi stvořen k tomu, abys Pánu Bohu sloužil”. K tomu, abys mohl Pánu Bohu sloužit, jsi dostal určitou výbavu – dary. V prvé řadě však musíš přijmout své “služební místo” v Božím plánu a poznat své obdarování, abys mohl dobře dělat to, co dělat máš. V této kapitole je i zastavení nad tím, co to znamená uvažovat jako Boží služebník a pracovat jako služebník na přerůzném místě. Nakonec je zde i projednána otázka zmocnění ke službě - jak získávat sílu k této činnosti.

 

Pátá část je nadepsána “Byl jsi stvořen  pro misii”. V životě křesťana nejde jen o to nabrat správný směr životní cesty,  začlenit se do sboru a sloužit. Jde i o službu sdílení naděje těm, k nimž se tato naděje ještě nedostala. Teprve při tomto zaměření stává se život křesťana plným životem. Závěrečný 40. den duchovních cvičení má téma “Žít smysluplným životem”. Vrací se tak “o patro výše” k tomu, co bylo ve formě otázky řečeno v úvodu.

 

V čem je tato kniha vzácná? V tom, že jde o smysluplnost života, v tom, že jde o výchovu, že je “čistě biblicky” orientována, že je čtenářům dobře srozumitelná,  že má krátké kapitolky, že je to souvislý řetěz 40 perel a má namířeno “do černého” – na jedno potřebné” jak by řekl Jan Amos Komenský.

 

Kniha si získala mimořádnou přízeň sborů i čtenářů ve světě jako “protestantská obdoba Ignátovských exercicií” – duchovního cvičení, jehož účelem je pomoci ve zrání a dozrávání víry – jako učebnice soustavně vedoucí ty, kteří nechtějí ve víře ustrnout (zababčit). Autor recenze může dosvědčit z vlastní zkušenosti, že jde o učebnici vhodnou i pro ty, kteří ve víře nejen stojí, ale i chodí již desetiletí.

 

Jen jeden povzdech nad touto knihou: škoda, že jí nemáme v češtině. Jak výtečnou pomůckou by byla pro každého – mladého i staršího – v tak potřebném soustavném duchovním cvičení.

 

Vyšlo v časopise Život víry                        Jaro Křivohlavý