Jaro Křivohlavý: Psychologie moudrosti, Grada Publishing, Praha (2008).

Jaro Křivohlavý: Psychologie moudrosti, Grada Publishing, Praha (2008).

 

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem: Dvě lásky.

Jaro Křivohlavý v rozhovoru s Alešem Palánem:  Dvě lásky. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2008. 253 stran. ISBN 978-80-7195-153-7.

 

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence.

 

Víra je čin

Kázání: Víra je čin

 

Irvin D. Yalom: Pohled do slunce

Irvin D. Yalom:

Pohled do slunce.

O překonávání strachu ze smrti.

Křesťanské pojetí moudrosti

 

Do našeho současného uvažování o moudrosti proniká, díky naší evropské historii, to, co a jak  se o moudrosti myslelo a usuzovalo jak v antickém světě (zvláště pak v řecké filosofii), tak v křesťanství  Křesťanské pojetí moudrosti navazovalo na starší hebrejské myšlení. To krystalizovalo po staletí v konfrontaci s tím, jak o moudrosti uvažovali okolní národy – např. Egypt, Persie atp. Toto hebrejské uvažování o moudrosti máme do značné míry zachyceno v bibli – v tzv. Starém zákoně. Tam existuje dokonce několik knih, které byly věnovány specielně otázkám moudrosti.*)

Ruisel, I. Ed.. Múdrosť- inteligencia- osobnosť.Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, 2006.

 Jsou sborníky malé a sborníky velké – formou i rozsahem. Recenzovaný sborník patří k těm menším jak tvarem, tak rozsahem (celkem 169 stran). Jsou sborníky věnované důležitým tématům a jsou i jiné, které pojednávají o ne tak důležitých tématech. Recenzovaný sborník patří k těm prvním. Pojednává o tématu prvořadé důležitosti – o moudrosti, inteligenci a osobnosti. Jeho důležitost je možno s odstupem času vidět i v tom, že  stěžejní sdělení v tomto sborníku vedlo editora k tomu  rozvést zde načrtnutí sdělení jeho šíři a hloubce v samostatné monografii: I.Ruisel.  Múdrosť v zrkadle vekov. Edice Pegas, Ikar, Bratislava, 2006. 

Recenzovaný sborník má vzdor svému malému rozsahu celkem 21 příspěvků.  Dominuje mu téma, které je zřejmě základním tématem Výzkumného ústavu experimentálnej psychológie Slovenské akademie věd v Bratislavě v posledních letech. Tím je – po etapě věnované psychologii náboženství a spirituality -  moudrost . Předcházející autorova tématika – inteligence ustupuje – jak se zdá -  již před tímto důležitějším tématem do pozadí - což je vzdor vší obtížnosti  empirického studia moudrosti velice nadějné.

Říčan, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality.Portál, Praha, 2005.


Zahlédneme-li titul nově vyšlé knihy, utváříme si vlastní představu o tom, o čem asi tato kniha je. Tato naše představa může, ale nemusí být správná. Přesně tak je tomu s právě recenzovanou knihou. Když vidíme titul knihy, který má podobu učebnice – např. Psychologie sportu, Psychologie práce, Psychologie umění atp., pak se domníváme, že jde o monografii, která nám dává přehled toho, čím  se v té které oblasti psychologové zabývali a co poznali, případně i k čemu nám to může být dobré. U recenzované knihy je tomu jinak. Proč? Autor se v ní  zamýšlí nad daleko hlubšími otázkami nežli jsou jen ty, které se týkají daného tématu – i když i tento úkol „podání obrazu o tom,co se v dané oblasti zjistil“ tato kniha podává. Oč jde?

Stěpán Rucki: Je někdo z vás nemocen? Návrat domů.Praha, 2007.

 Po více nežli dvou desetiletích studia a  práce v oblasti zdravotnictví a 17 letech řízení aktivity Sdružení křesťanských zdravotníků podává v recenzované knize dětský lékař a výrazný křesťan  MUDr. Štěpán Rucki, CSc. celkový pohled na danou problematiku v knižní formě. 

Kniha o rozsahu 203 stránek je rozdělena do celkem  19 volně na sebe navazujících kapitol.Ty jsou věnovány přerůzným otázkám, s nimiž se v dané oblasti setkáváme – jako např. svět, ve kterém žijeme, nemoc a Boží suverenita,  problém bolesti, uzdravení z Boží moci, zázračná uzdravení – kdysi a dnes,  vztah mezi uzdravením a spasením, návštěva nemocných, uzdravující láska,  lék na strach ze smrti, proměnění v nepomíjitelnost atp.

Dobríková, Patricia. Zvládanie záťažovýczh situácií.Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce. Bratislava, 2007.

 

Problematika stresu a jeho zvládání patří k tématům, kterým je v současné době věnována mimořádná pozornost a to nejen v medicíně a psychologii, ale i v běžné praxi. Rozsah situací, které nás do stresové situace vedou, je však velice široký. Není divu, že autorka zvolila raději termín „zátěž“, nežli stres. Je to i v souladu s šíří těch situací, kterým  autorka  věnuje ve své práce speciální pozornost.

Syndikovat obsah