O cestě života

Začteme-li se do žalmů, jsme až překvapeni jak srozumitelnou řečí k nám mluví. Týká se to i prvního žalmu, který je jakýmsi úvodem či vstupní branou a úvodní pasáží do starozákonního zpěvníku. Cesta.Hned třikrát čteme v prvním žalmu slovo "cesta". A co je to cesta, to věděl tehdy a to ví i dnes každý.Když se zeptáme dětí, co je to cesta, tak nám řeknou, že to je „něco, co někam vede". Jindy od nich slyšíme, že jít cestou znamená jít někudy, kudy již někdo šel a cestu vyšlapal či projel vozem. Cesta je skutečně vyšlapaná či vyjetá stezka. Není to „cesta-necesta" - není to louka, les či prales beze stop. Bible mluví na více místech o cestě. Hovoří o úzké a široké cestě. Před tou první - širokou, pohodlnou a na první pohled příjemnou cestou, nás varuje. Na cestu úzkou, někdy třeba dost nepohodlnou a obtížnou cestu oběti a lásky typu agape, nám ukazuje jako na cestu nadějnou. Říká nám: „choďte po ní". O cestě hovoří i Pán Ježíš Kristus. Ten doslova říká: „Já jsem ta cesta - i pravda a život" A svým životem nám ukazuje, co to znamená jít cestou života. Nad tím kterou cestou jít se lidé zastavovali, když ještě tak příliš mnoho cest nebylo. Zdá se, že cest i silnic přibývá. Cesty hledali vždy lidé, kteří se chtěli někam dostat - kteří chtěli dojít nejen do sousední vesnice, ale i někam v životě. A my se tolikrát chceme též někam dostat. V této souvislosti si klademe dvě otázky: a.) Kam se chceme dostat?b.) Kam ta či ona cesta vede, případně zda tato cesta, na kterou myslíme, nás skutečně dovede tam, kam se chceme dostat. Kam se chceme dostat? Bible nám ukazuje, že na tuto otázku jsou možné různé odpovědi. Ty je však možno rozdělit si podle toho, kteří lidé jimi kráčí, do dvou skupin: 1.O jedněch, které bible nazývá hříšníky a o nichž nový biblický překlad mluví jako o„svévolnících" je cestou, kde platí: "děj se vůle má" - ať tím „já" je kdokoliv - dítě či dospělý člověk, jednotlivec, rodina či skupina lidí. 2. O druhých bible říká, že to jsou lidé, jejichž život je možno charakterizovat slovem "buď či děj se vůle tvá" - s tím, že toto „Tvá" znamená - Tvá Pane Bože. Vyjadřuje se to slovy "buď vůle tvá" nebo"přijď království Tvé" - ne mé či naše "království" atp. Na otázku: „Která cesta tam či onam vede?" nám bible hned v prvním žalmu odpovídá jednoznačně:Cesta, kterou bible doporučuje je charakterizována třemi „ne" a dvěma „ano": Nejprve ta tři "ne":Člověk, který chce jít nadějnou cestou:-nechodí na radu k lidem, kteří žijí, jako by Pána Boha nebylo-vyhýbá se způsobům života, který je příznačný pro ty, kteří se Pána Boha nebojí- neposedává ve společnosti lidí, kteří si ze svého svědomí nic nedělají, o Pánu Bohu mluví posměšně a ošklivě. S takovými lidmi se raději ani moc nestýká. dvakrát „ano":-má zalíbení v Hospodinově zákoně - nejen o něm ví, že existuje a že ho zná - třeba zpaměti - jako známe např. dvojpřikázání lásky nebo Desatero Božích přikázání, ale on ho miluje. A milovat ho znamená poslouchat ho - snažit se podle něho žít.- přemýšlí o něm, rozvažuje a zvažuje, co bible říká, aby se v každodenních problémech života dovedl správně orientovat. Naznačuje nám to i proč máme číst bibli - každý sám pro sebe i všichni společně v rodině, když jsme pohromadě, i proč máme chodit do kostela a poslouchat kázání. Dokonce je zde uvedeno „ve dne i v noci" - tak asi mám ke meditovat - neustále se hlouběji nořit do tajemství Božího zákona (bible). Obrázek: jeden nevěřící chlapec projevil zájem o věřící děvče. Ta se ho však zeptala, zda-li pak on zná bibli. Řekl, že ne, ale projevil zájem se s biblí seznámit. Dostal ji darem a dal se do čtení. Po měsíci přišel na schůzku a řekl, že již celou bibli přečetl - a ptal se „co by měl dělat dále?" V bibli zřejmě o takovéto čtení -typu čtení románu- nejde. Účelem čtení bible je totiž zrod a zrání víry. A víra je něco, co mění náš život. Když víra náš život nemění, pak zřejmě to není víra Boží. Říká to svým způsobem i sdělení: "Deka, která nehřeje, není dekou - i kdyby jako deka vypadala". A pravá víra mění život - usměrňuje ho na Boží cestu. První žalm mluví nejen o cestě nadějné - o cestě života, ale i o cestě hříšníků. Co se jí rozumí? A co se vůbec rozumí slovem „hřích"? Bible zde při vysvětlení toho, co se rozumí hříchem, používá určitého obrazu: Střílení lukem do cíle - určitá obdoba střílení pistolí či puškou na terč. Střílíme-li na terč, pak mohou nastat dvě různé situace: 1. Můžeme se strefit a terč zasáhnout - strefit se do černého. Splnili jsme tak to, co se od nás očekávalo. 2. Při střílení na terč je však též možno nestrefit se, terč nezasáhnout, minout cíl. Když se to stalo, pak to znamená, že jsme možnost promarnili, že jsme zmařili naděje, neuspěli a prohráli. A právě tímto obrazem vyjadřuje bible to, co se rozumí „cestou hříšníků". Jdou sice svou cestou životem, avšak promarní možnosti, které jsou jim dány. Minou se cílem a vše, oč se snažili a co dělali, se ukáže jako marné. A jejich život nakonec při zvažování hodnoty takového života se ukáže, že to byl život marný a nesmyslný. Když chce žalmista naznačit rozdíl mezi cestou naděje a cestou beznaděje, používá i zde obrazů:cestu naděje kreslí obrazem stromu, který roste u zdroje vody - a to je v Palestýně, kde to bylo řečeno, dobře srozumitelné. Vody tam tak moc není. A tak takový strom je zřetelně vidět - je i vidět jeho ovoce, které přináší. Je vidět i to, že jeho listí nevadne i když je sucho. Když chce žalmista naznačit, jak to dopadá s tím, kdo se řídí jen svou vlastní vůlí - svévolí, i zde používá obraz: je jako pleva, která lítá způsobem "kam vítr, tam plášť". Je to však jen pleva. Zrno v ní není - a tím ani naděje další generace. První žalm je tak ukazatelem na rozcestí. Je výstrahou i nadějí. A těm, kteří volí ve svém životě úzkou cestu poslušnosti Božího zákona a zdá se jim to všelijak těžké, těm říká žalmista: Hospodin vás zná, vidí vás, slyší vás a má z vás radost. Jen jděte touto cestou dál. Držte se pevně té naděje, která nikoho nezahanbí.Tato cesta vede k cíli - a vy víte, kdo a co je cílem nadějné cesty života. Sursum corda říkali naši otcové-vzhůru srdce. Na to zněla biblická odpověď: "Máme je u Pána".Amen. Poslání: žalm 37, 2-5 a 11

 

Introitus: žalm 16, 5a - 9a a 11Čtení: žalm 73 celý

Text kázání: žalm č. 1, 1 - 6 Cesta života