Jaro Křivohlavý:

Jak neztratit nadšení

(Zvládání syndromu vyhoření - burnout)

Grada Publishing, Praha, 1998. (131 stran)

Komu je tato knížka určena

Tato knížka je určena těm, kteří mají někoho nebo něco moc rádi. Není pro ty, kteří mají někoho nebo něco jen tak trochu rádi nebo snad dokonce jen nepatrně rádi. Je určena lidem milujícím někoho nebo něco z celého srdce. Patří lidem, kteří pro něco hoří. Lidem nadšeným. Lidem pro něco cele zaujatým. Není pro ty, kterým v životě o nic nejde, kteří jdou životem netečně, kteří jsou ke všemu apatičtí (neteční).

Tato knížka je určena lidem, kteří mají rádi svou práci . Zvláště pak je určena těm, kteří ve své práci (činnosti) přicházejí s druhými lidmi do osobního styku - ať dělají cokoliv. Je určena lidem, kterým při tom o něco opravdu jde. Obecně řečeno: tato knížka je určena lidem, kteří mají pro co žít, kteří pro něco hoří.

Slovo hoří , které se zde mnohokrát vyskytuje, se zde vztahuje k opravdovému ohni jen obrazně. Chce se jím jen symbolicky naznačit, že jde o srdce, které hoří- ať láskou k někomu nebo nadšením pro něco. Tak jako oheň hoří a svítí, plameny šlehají vysoko a teplo kolem sálá, tak i tito lidé pro něco hoří - svým zájmen, zaujetím, srdcem.

Druhé slovo, které se v souvislosti s ohněm zde často vyskytuje - nevyhořet - naznačuje obrazně, co ohrožuje tyto něčím cele zaujaté lidi. Oheň může nejen hořet, ale i vyhasínat, dohořívat a nakonec dohořet. Láska může kvést. Může být vřelá. Může však též vychladnout. Nadšení může bouřit. Může však též utichnout.

Tato knížka je o tom, co dělat, aby nám naše láska nevyhasla, aby nám nadšení neutichlo a - řečeno obrazně - oheň nevyhasl.

Termín burnout, který se pro to, oč zde jde, v odborné psychologické literatuře používá, znamená česky doslova vyhořet či vyhoření. Zde pak to znamená doslova fyzicky, emocionálně a mentálně se zcela vyčerpat. Tohoto termínu zde používáme z toho důvodu, aby nevznikl falešný dojem, že jde jen o nezávazné povídání o tom, jak neztratit nadšení, ale o věc, které jsou dnes již věnovány stovky, ba tisíce odborných článků a desítky knih v lékařské a psychologické literatuře.

Řekli jsme v úvodu, že tato knížka je určena lidem, kteří pro něco hoří. Po tom, co bylo uvedeno o ohni, je možno tuto informací doplnit. Tato knížka je určena i lidem, kteří byli pro něco nadšeni, pro něco hořeli, někoho či něco milovali z celého srdce atp. a nyní cítí, že jim jejich nadšení ubývá, že pro to již tak moc nehoří, že jejich láska uvadá a cítí se vyčerpáni. I těmto lidem je tato knížka určena - v naději, že jim naznačí, co by jim mohlo být vzpruhou. Proto: Hořet, ale nevyhořet.

Obsah:

Komu je určena tato knížka

Případ ztráty nadšení a psychologického vyhoření místo úvodu

Co o psychologii vyhoření říkají odborníci

Bližší seznámení se s procesem psychologického vyhoření - burnout

U koho se nejčastěji objevují příznaky psychologického vyhoření

Jak se subjektivně cítí člověk, u něhož se objevuje psychické vyhoření

Jak se cítí mezi lidmi člověk, u něhož se objevuje psychické vyhoření

Jak poznám, že se propadám do psychického stavu vyhoření (burnout)

Příznaky psychického vyhoření - burnout

Inventura příznaků psychického vyhoření

Dotazník k orientačnímu zjištění psychického vyhoření

Příznaky toho, že se stav psychického vyhoření v daném případě začíná objevovat

Příznaky stavu, kdy psychické vyhoření dosahuje akutní úrovně Příznaky stavu, kdy psychické vyhoření se stává chronickým jevem

Kdy dochází k psychickému vyhoření

U kterých profesí dochází nejčastěji k psychickému vyhoření

Za jakých okolností dochází k psychickému vyhoření

Co nejčastěji vede k psychickému vyhoření

Kde se setkáváme nejčastěji s psychickým vyhořením

Co je to burnout - psychické vyčerpání a vyhoření

Definice burnout

Odlišení burnout od jiných negativních psychologických jevů

Průběh procesu vyhořování

Fáze procesu vyhořování

Předcházení a zvládání psychického vyhoření

Zkušenosti z praxe

Možnosti prevence a terapie burnout, které spočívají individuálně v nás

Rozdíly mezi lidmi v odolnosti a nezdolnosti

Prevence a zvládání burnout externími vlivy Sociální opora

Dobré vztahy mezi lidmi jako prevence psychického vyčerpání

Evalvace - kladné hodnocení druhých lidí

Zlepšování pracovních a životních podmínek s ohledem na prevenci stresů a psychického vyčerpání

Drobné rady pro prevenci a zvládání psychického vyčerpání

Závěr knihy

Dodatek č. 1. Dotazník BM psychického vyhoření

Dodatek č. 2. 59 způsobů, jak se bránit stresu, aby nás nedovedl do distresu a my jsme nevyhořeli

Literatura

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email