Jaro Křivohlavý:

Pastorální péče

Oliva, Praha, 2000. (177 stran)

Co se rozumní pastorální péčí?

To, oč v této knize jde, naznačuje její nadpis: Pastorální péče. V tomto nadpisu jsou dvě klíčová slova.: Péče - Pastorální. Co znamenají?

P é č e. Slovem péče se rozumí starání se o někoho či o něco. Opatrování. Přejné věnování pozornosti někomu či něčemu. Pečlivé starání se o něčí zdárný vývoj. Zabezpečování pomoci. V širším pojetí je možno péči chápat jako projev opravdové lásky někoho k někomu druhému. To, co se rozumí péčí je možno si ujasnit i pohledem na to, co je protikladem péče: být k něčemu či někomu lhostejný, nedbat na nic a nevšímat si toho, co se děje.

S oběma těmito projevy - péčí i lhostejností - se setkáváme např. v bibli v podobenství o milosrdném Samaritánovi. Tato podobnost zde není náhodná.

Takto pochopená péče o druhého člověka - a o tu nám zde jde - může být různého druhu. V životě se setkáváme se zdravotní péčí (s péčí lékařskou a ošetřovatelskou), s péčí sociální (sociálně-ekonomickou), lázeňskou, pedagogickou, finanční atp. Pastorální péče je tak jednou z takovéhoto druhu činností. Má však svůj zvláštní důraz, své specifikum.

P a s t o r á l n í. V kořenu tohoto slova je možno slyšet latinské pastor - pastýř. Dokonce je možno přitom myslet na zcela konkrétního pastýře, který se stará o své stádo. Stará se např. o to, aby ovce měly co spásat a pít, aby byly zabezpečeny proti útokům dravé zvěře, aby se neztratily, aby měly chvíle oddechu. V případě nemocí a bolesti, aby se jim dostalo ošetření. Ztratí-li se - zaběhnou-li se - pastýř je hledá a přivádí zpět ke stádu. Nejen to. Pastýřská péče znamená i trvalou přítomnost pastýře u stáda - jeho osobní starost o každou ovci, jeho péči o dobro každé ovce, jeho zájem o to, aby vše, co se děje i bude dít, bylo dobré a nadějné.

Obraz pastýře a jeho péče o svěřené stádo ovcí patří k nejvýraznějším obrazům bible. Není divu. Lid izraelský byl původně národ pastýřů. Tomu, co se týkalo péče o ovce, každý tam dobře rozuměl. Dobře se tam chápalo, jak je důležité, aby stádo mělo dobrého pastýře, neboť ovce samy by tváří v tvář nepředstavitelným problémům v dosti pusté krajině těžko přežily. A tak se tento obraz pastýře a stáda dosti samozřejmě přenesl - metaforou (obrazně) - i na sám národ izraelský.

V bibli se obrazu pastýře používá např. tam, kde se hovoří o Mojžíšovi - pastýři lidu izraelského při jeho vyjití z Egypta a cestě do země zaslíbené. Obdobně se hovoří i o jiných izraelských králích - např. o Davidovi - jako o pastýři izraelského národa. Vždy však je zde zřetelné a jasné povědomí o tom , že Hospodin je pastýřem pastýřů. O tom, že tomu tak skutečně je, svědčí i hlasy zdola - např. když slyšíme žalmistu, jak volá : My jsme pak lid tvůj, ovce pastvy tvé. Je zde i výrazné slovo naděje, že Hospodin pošle jim (i nám) dobrého pastýře (Jr. 3, 15, Jer. 23,4, Iz. 40, 11, Za 11, 16 atp.).

Ježíš Kristus je nazýván kníže pastýřů ( 1. Petrova 5,4 atp.) Pán Ježíš Kristus sám sebe označuje za dobrého pastýře - jak jsme zde viděli již v úvodu - a vede své učedníky k tomu, aby byli pastýři svěřených jim lidí - viz. třikrát opakované Ježíšovo slovo určené Petrovi : Pasiž ovce mé (J. 21, 15. a 16.) Hovoří o tom i výroky apoštolů - např. Paste stádo Boží (1.Petrova 5,2,), Abyste pásli církev Boží (Sk. 20, 28) a j.

Máme tedy nejen poslání, ale i vzor. Ježíš Kristus je tím dobrým pastýřem. A v jeho šlépějích bychom měli chodit i my, patříme-li jemu A to je vlastním jádrem pojetí pastorální péče.

Obsah:

I.Úvod

Co je možno očekávat od této publikace

Co se rozumí pastorální péčí

Co je cílem pastorální péče

Dimenze pastorální péče

II. Individuální péče

1.Pomoc v duchovní orientaci

2. Pomoc lidem v otázkách křesťaké víry

Co je to víra?

Jak se rodí víra

Jak se víra prohlubuje, dozrává a zraje

Víra zdravá a víra nezdravá

3. Pomoc lidem v otázkách viny

4. Pomoc lidem v otázkách obav a strachu

5. Pomoc lidem v otázkách zlosti

6. Pomoc lidem v otázkách méněcennosti

7. Pomoc lidem v otázkách nemoci

8. Pomoc lidem v utrpení

III. Pomoc lidem v problémech manželství a rodiny

9. Pomoc lidem v problémech manželství

10. Pomoc lidem v otázkách rodiny

11. Širší pohled na rodinu a manželství

IV. Jak v lásce přistupovat k druhým lidem, jak s nimi hovořit a jednat

Literatura

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email