Jaro Křivohlavý

Pozitivní psychologie

Nakl. Portál, Praha 2004, vydání první

rozsah 195 stran, doporučená cena 249,-Kč

ISBN 80-7178-835-X

Obsah

Úvod: Kladná témata psychologie 1

Naděje 4

Co je naděje 4

Jak se rodí naděje 9

Diagnostika naděje 10

Lidé slabé a silné naděje 14

Povzbuzování naděje 17

Naděje proti úzkosti, strachu a panice 21

Naděje proti depresi 25

Jiná - alternativní pojetí naděje 30

Radost 34

Radost jako emoce 35

Radostná životní pohoda 42

Radost v rámci pojetí smysluplnosti života 45

Radost jako vedlejší produkt nadějné cesty k cíli 50

Odpouštění 56

Pojetí odpouštění v soudobých psychologických studiích 59

Fáze procesu odpouštění 63

Změna postoje k odpouštění 69

Osobnost a odpouštění 77

Psychologie procesu odpouštění 85

12 pohledů do tematiky pozitivní psychologie. 90

1. Empatie a altruismus 90

2. Láska 92

3. Přátelství 93

4. Moudrost 94

5. Morální motivace 95

6. Nezdolnost - Resilience 96

7. Sebeocenění- self-esteem 98

8. Emoce pomáhají zvládat těžkosti 99

9. Vrcholné zážitky - Flow 99

10. Vděčnost 100

11. Spiritualita 101

12. Duševní pohoda - well-being - kdy je člověku dobře? 104

Slovo závěrem 108

Literatura 109

Kniha o naději, radosti, odpouštění a smiřování

Ukázka:

Dostaneme-li se do řeči s někým známým, brzy zjistíme, že by o nás někdo, kdo by nás poslouchal, mohl říci, že jsme bědunky a bědunkové. Tolik negativních témat máme na srdci, že si prostě nemůžeme pomoci a musíme nutně mluvit o tom, co nás trápí, co se nám nelíbí, a které nemoci nás sužují. Jedinou úlevou po takovém rozhovoru je zjištění, že není zle jen nám, ale i někomu jinému.

Doprostřed tohoto údolí nářků vychází v těchto dnech kniha o kladných věcech v životě - o naději, radostech, odpouštění a smiřování. Přesněji: těch kladných témat je tam ještě víc. Ve dvanácti kratších kapitolkách je tam pojednáno i o lásce, moudrosti, vděčnosti, spiritualitě, duševní pohodě, nezdolnosti, kladném sebeoceňování a o vrcholných kladných životních zážitcích (tzv. flow).

O kterou knihu jde? O knihu, kterou napsal Jaro Křivohlavý a jmenuje se Pozitivní psychologie. Vydalo ji nakladatelství Portál, Praha v r. 2004. Má 195 stran. Její název - pozitivní psychologie - je termínem, který označuje celou oblast studia, kterému je v posledních několika letech věnována pozornost v celosvětovém měřítku. Název této knihy je možno vyjádřit srozumitelněji jako kladné věci v našem duševním životě. Autor jde však až k hranicím duševního a duchovního života - např. tam, kde pojednává o odpouštění a smiřování, o spiritualitě, moudrosti a vděčnosti.

Odpouštění je v této knize věnována prvořadá pozornost. V kapitole o odpouštění nalezneme řadu podnětů k zamyšlení nad tím, co vyznáváme v jedné části modlitby Otče náš ... jakož i my odpouštíme našim viníkům. Odpouštíme jim? Kolik neodpuštěných křivd, urážek, konfliktů, křivd, obvinění a bolestivých duševních zranění z nich nosíme na svých bedrech? Jak se nám daří odpouštět? Jak se nám daří zbavovat se neúnosného břemene, které nás tlačí k zemi a nedá nám vzlétnout?

Naděje je neméně žádoucím tématem zamyšlení. Proč? Protože se ukazuje, že ten, kdo nemá pro co žít, prakticky přestává žít - i kdyby dále ještě nějakou dobu vegetoval. Životní cíle však mohou být různé a není marné zamyslet se nad jejich hodnotou a nadějností. Nejen to. Na cestě k vytčeným cílům se často vyskytují překážky a přitažlivá síla cíle se projevuje právě při jejich zdolávání. Jak si při tom vedeme? Nedalo by se něco zlepšit? Jak by se naše naděje dala povzbuzovat? O těchto a obdobných otázkách pojednává v recenzované knize kapitolka nazvaná Naděje proti úzkosti, strachu a panice.

Radost je obvykle chápána jako emoce. Jindy jako životní síla. Ukazuje se však, že radost má co činit s nadějným zaměřením života. Tam vystupuje jako nezasloužený dar či vedlejší produkt pokračování cesty k nadějnému cíli. Toto pojetí radosti se tak blíží jejímu chápání v souvislosti se smysluplností života. A to není marné.

Kniha je jako dopis. Osobní dopis. Ten může přinést obohacení, je-li čten. Největší užitek z něj však má ten, kdo prověřuje doporučované rady a zkusí podle nich žít.

Recenze Dr. J.Králové:

Beru do rukou noviny a na titulní straně velkým písmem čtu: Učeň ve třídě ubodal učitele; Železný stupňuje tlak na Novu; Pedofil Dutroux stanul před belgickým soudem; Sehnat drogu je asi tak složité jako koupit rohlík. V televizních novinách zprávy tohoto typu navíc mohu shlédnout v barvě, obrazu, se zvukovým doprovodem.

Potkávám známé a slyším stesky na nemoci, obavy ze ztráty zaměstnání......

Vzpomenu si na své problémy, pracovní termíny.....

A začínám mít silný pocit, že svět, který mě obklopuje, je nepřívětivý, nepřátelský, plný negativních emocí......

Emoce a nálady jsou lehce přenosné. Šíří se jako infekce, nabývají rozměru epidemie - zejména ty negativní. Ovlivňují nás při rozhodování, prožívání, plánování, směřování....

V profesní oblasti se převážně zaměřujeme na negativní jevy a projevy. Ovšem každá mince má dvě strany. Takže existují i kladné jevy, emoce. Ty pak mohou šířit pozitivní náladu, naději. Pozitivní emoce signalizují pozitivní stav fungování a dokonce vytvářejí optimální fungování člověka

Do kategorie pozitivních jevů zařazuji také knihu Jaro Křivohlavého Pozitivní psychologie, jejíž podtitulek Radost, naděje, odpouštění, smiřování, překonávání negativních emocí plně vystihuje o čem autor píše.

O negativních věcech se píše snadněji než o pozitivních. Vždy jde obtížněji vyvolat smích, radost než pláč, strach. S pozitivními emocemi se spíše sekáme v beletrii než v odborném časopise. Psát tedy o kladných tématech psychologie z pohledu odborníka a současně člověka s niternými zkušenostmi není snadné. Vyhnout se přitom moralizování a demagogii je nelehké. Zaujmout čtenáře bývá obtížné. Těmto úskalím se autor zdárně vyhnul a čtenáři předkládá množství spolehlivých a seriózních údajů a to systémově, přehledně a čtivě.

Publikace je členěna do čtyř kapitol: Naděje, Radost, Odpouštění, Dvanáct pohledu do tématiky pozitivní psychologie. Poslední kapitola stručně přibližuje čtenáři další témata pozitivní psychologie - empatie a altruismus, láska, přátelství, moudrost, morální motivace, nezdolnost, sebeocenění, emoce pomáhající zvládat těžkosti, vrcholné zážitky, vděčnost, spiritualita, duševní pohoda.

Naděje je nahlížena různě. Např. jako důvěra či víra v něco příznivého; jako k cíli zaměřená aktivita. Ve stati jí věnované se seznámíme s jejími modely, zrodem, upadáním i povzbuzováním, diagnostikováním a měřením, s možnostmi jejího využití proti úzkosti, strachu, panice, depresi.

Radost je emocí, kterou bychom rádi velmi často prožívali . Jak se radost rodí, měří, jakou hraje roli v pojetí smysluplností života , jaký má vztah k našemu jednání, směřování - na tyto a další otázky najdeme odpovědi v kapitole Radost.

Odpouštění - velmi obtížné téma zejména pro časté subjektivní propojování se zahlcujícími pocity jako jsou vina, křivda, spravedlivá odplata, které nám poskytují zdůvodnění proč máme právo neodpouštět. J.Křivohlavý na jedné straně vyjmenovává co není odpuštěním a na druhé straně co přináší skutečné odpuštění. Provází nás cestou od neodpuštění k odpuštění. Informuje nás o možnostech měření osobnostního rysu odpuštění.

Radost, naděje, odpuštění mají významný a přitom společný rys: v zásadní míře záleží na každém z nás, zda, jak a v jaké míře je budeme prožívat, využijeme jejich pozitivní vliv na naše chování a prožívání. Jak je také využijeme ve své profesi jako šanci pro své klienty. A touto knihou se můžeme inspirovat.

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email