Jaro Křivohlavý

Psychologie zdraví

Nakladatelství Portál, Praha, 2001 (stran 279).

Dostane-li se nám do rukou nová kniha, naší první otázkou obvykle je: Oč jde?

Odpověď je možno formulovat různě. Jedna - zjednodušená a zvolněná - říká:

jde o pohled na to, co nám soudobá psychologie může říci o tom, co nám - z hlediska zdraví - pomáhá a co nám škodí

Termín soudobá psychologie je však třeba upřesnit. Nejde o lidovou psychologii ani o rádo-by psychologii či psychologizování. Nejde ani o spekulativní psychologické fantazírování. Jde o experimentální empirickou psychologickou vědu - tak, jak v tomto oboru v posledních desetiletích ve světě pracuje tisíce vysokoškolsky vzdělaných profesionálních. psychologů.

V oboru zvaném psychologie zdraví jde v prvé řadě o oblast studia tzv. psychologických faktorů, které hrají určitou roli jak ve zdraví, tak i v nemoci. Jde v ní o hlubší a širší pohled na problematiku zdraví a péče o zdraví. Jde o problematiku, která - oproti klasické biomedicíně - věnuje větší pozornost individuální odpovědnosti za vlastní zdravotní stav v prvé řadě lidí, kteří jsou z psychologického hlediska v mezích normálu. Jde o psychologickou disciplinu, která se zabývá otázkami prevence i terapie. Jde jí nejen o otázky individuální péče o zdraví, ale i o otázky širšího chápání problému zdraví - obdobně jak je tomu např. v tzv. komunální péči o zdraví. Protože se ukazuje, že tyto širší otázky péče o zdraví se bezprostředně dotýkají i otázek kvality života, tak jak je v posledních desetiletích tato problematika psychology studována, je zde věnována pozornost i těmto otázkám. Byla to právě tato vědecká disciplina zvaná psychologie zdraví (Health psychology, Gesundheitspsychologie, Medecin de la person atp.), která dala knize název.

V pozadí celé práce jsou však nejen profesionální aspekty, ale i aspekty zcela osobní. Autor se zde pokouší podat pohled na to pojetí zdraví, kvality života a psychologii zdraví, které vykrystalizovalo v průběhu 30 let jeho práce ve zdravotnictví (z toho 25 let v Institutu pro další vzdělávání lékařů v Praze), 10 let vedení sekce psychologie práce Českomoravské psychologické společnosti a osobních kontaktů s mnoha pozoruhodnými pracovníky tohoto oboru z celého světa.

Obsah:

Předmluva prof. MUDr. Vratislava Schreibera, Dr. Sc

Část první:

Slovo úvodem: Zdraví, kvalita života a psychologie

1. Předmět psychologie zdraví

2. Zdraví a kvalita života

Část druhá:

Biopsychosociální faktory udržující, posilující a podporující zdraví3. Psychoneuroimunologie

4. Placebo

5. Nadějné způsoby zvládání životních těžkostí

6. Sociální opora

7. Prevence ztráty nadšení

8. Cvičení paměti

9. Pohybová aktivita

10. Duševní hygiena

11. Smysluplnost života, důvěra a víra

Část třetí:

Biopsychosociální faktory poškozující a ničící zdraví

12. Stres

13. Kouření

14. Drogy a alkohol

15. Rizikový stres

16. Přejídání

17. Nehody a úrazy

18. Programy psychologie zdraví

19. Závěr: zdravotně závažné jednání

20. Dodatek: Způsob zjišťování kvality života metodou SEIQoL

Anglicko-český slovník termínů používaných v oblasti psychologie zdraví

Citovaná literatura

Rejstřík.

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email