Jak přežít vztek, zlost a agresi.

Grada Publishing, Praha, 2004. 154 str. 149.-Kč

Obsah

Úvod - co je dobré vědět o hněvu a zlosti.....................................1

Co je hněv a zlost ? ... .........................................................2

Falešné představy o hněvu a zlosti.............................................7

Proč a jak dochází k hněvu a zlosti...........................................11

Nezbytné minimum z teorie hněvu a zlosti..................................12

Oprávněný a neoprávněný hněv................................................17

Co usnadňuje a co tlumí zrod hněvu a zlosti?............................ ...19

Hněv a zlost v běžném životě............................................... 24

Co s hněvem a zlostí v manželství?............................................24

Hněv a zlost v rodině - v interakci rodičů s dětmi...........................28

Jak se chováme a jak jednáme v hněvu a zlosti......................... 34

Explozivní projevy zlosti a vzteku............................................35

Implozivní projevy zlosti a vzteku............................................36

Nebezpečné potlačení zlosti - represe a suprese ...........................37

Zastřená forma vyjadřování hněvu a zlosti...................................38

Sebejisté, ale ohleduplné jednání při hněvu a zlosti........................39

Praxe zvládání hněvu a zlosti.................................................41

Co dělat, když nás někdo nechtěně rozzlobí?.................................41

Zvládání těžkých forem nedorozumění........................................43

Pět kroků boje s vlastním hněvem a zlostí.....................................44
Co dělat, když se na někoho nebo na něco pořádně rozzlobíme? .........47

První pomoc při výbuchu hněvu, zlosti a vzteku..............................51

Jak jednat s rozlíceným člověkem?

Co má dělat ten, kdo se snadno rozčílí a vybuchne zlostí a vztekem?......52

Jak odpustit viníku, aby bylo dobře..........................................54

Neodpustím! ..................................................................... 55

Co je a co není odpuštění? ....................................................... 57

Jak postupovat, když chceme někomu něco odpustit?........................62
Tři poznámky pro zamyšlení před startem.............................62

Metoda ENRIGHT........................................................64

Metoda H E A L ............... .........................................70

Cvičení: Učíme se odpustit těm, kteří nám uškodili..................77

Co pomáhá odpuštění?.............................................................80

Co překáží odpouštění?............................................................81

Literatura

česká.................................................................................82

zahraniční............................................................................83

Výňatek z textu:

Co je dobré vědět o hněvu a zlosti

Motto: Hněv je zcela normální, obvykle zdravá lidská emoce. Když se však vymkne naší kontrole, stává se destruktivním jevem a vytváří problémy. Může nás dovést až tak daleko, že se cítíme jako by v moci zlých sil.

Charles Spielberger.

Hněv je podstatnou složkou zdravého způsobu života. Je bezpodmínečně potřebný pro naše přežití. Jde však o jeho konstruktivní a ne destruktivní užití. Naše neschopnost tvořivého využití energie hněvu je největším ohrožením současné společnosti

Neil Clark Warren

Motto: Každý pátý člověk má problémy se zvládáním hněvu a zlosti

Charles Spielberger

Hněv a zlost jako emoce a jako způsob chování

Když řekneme slovo láska, setkáme se u většiny lidí s kladným postojem k této emoci.

Když řekneme slovo hněv, setkáme se obvykle s postojem negativním. Proč? Jsme zřejmě ovlivněni zkušenostmi, zážitky a vzpomínkami, kdy jsme neuměli odlišit hněv jako emoci od hněvivého jednání či chování, které bylo výrazně negativní (Fredrickson, 2002). Přesněji: bylo projevem nekonstruktivního využití energie, kterou nám emoce hněvu nabízí.

Hněv a zlost jako druhotná emoce

Častokrát prožíváme hněv a zlost a neuvědomujeme si, že něco předcházelo tomuto zážitku. Vezmeme-li v úvahu tento sled událostí v čase, můžeme chápat hněv a zlost jako sekundární jev, tj. jako jev, který stojí v časovém pořadí až druhému místě po jiném jevu v naší psychice.

Příklad: V rodině jsou dvě děti. O něco starší syn a mladší děvčátko. Děvčátko je tatínkovým mazlíčkem. Ten po synovi se chce, aby se choval moudře - dělal mnohé domácí práce a ovládal se. Jeho sestra však doma nemusí dělat téměř nic. Trpí se jí mnohé projevy zneužívání náklonnosti rodičů. Pak najednou dojde u syna k neovládanému projevu hněvu a zlosti. Chlapcovu zlostnému chování porozumíme jen tehdy, když vezmeme v úvahu to, co se dělo před tím, nežli jeho hněv vzplál.

Hněv a zlost jako varovný signál

Hněv a zlost je proto možno vidět jako varovné emocionální signály. Chce se jimi upozornit - v pohledu toho, kdo se hněvá a zlobí - na něco, co je jiné, nežli by mělo být (Nakonečný, 2000). Když těmto signálům neporozumíme a nic nezměníme, může se jeho chování a stav trvale nepříznivě změnit. Když správně neporozumí emociogenním signálům a nezareaguje na ně konstruktivně, ale destruktivně. Člověk, který se hněvá a zlobí, se může snadno stát zlým člověkem (ošklivým dítětem). Může zahořknout. Zatvrdit se. Rozhněvat na celý svět. Emoce hněvu se může změnit v emoci nenávisti. Ta se může z individuálně adresného zaměření rozšířit (zobecnit - generalizovat) na větší skupinu lidi - např. na všechny dospělé lidi atp. Není marné chápat hněv a zlost jako příznak - symptom něčeho, co by nám nemělo uniknout. Něčeho, co je v životě toho, kdo se zlobí, podstatně důležité (Corsini, 1994).

Všade tam kde se setkáváme s hněvem a zlostí je třeba od sebe odlišovat oblast emocí a oblast způsobu vyjádření. Toto odlišení má dalekosáhlý dopad pro výchovu. Emoce jsou dány naší přirozeností. S tím se mnoho dělat nedá. Způsob jednání, vyjádření, výraz, projev využití nahromaděné energie je však možno upravovat, měnit (modifikovat). To znamená, že je možno vychovávat se a vychovávat druhé k tvořivému řešení. V tom je mimo jiné i základ výcviku v sebeovládání (sebe-disciplíny). Neil Clark Warren (1990) říká: Lidé, kteří se hněvají a jsou plni zlosti, mají k dispozici značnou sílu, kterou by mohli využít k řešení situace. Když jsou dobře trénování, využijí ji konstruktivně. Ti však, kteří jsou zaměřeni nepřátelsky, jsou naplněni nenávistí. Nejsou zainteresováni na tvořivém, konstruktivním řešení situace. (s. 132).

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email