Psychologie náboženství

Jaro Křivohlavý

Víra je víra a psychologie je psychologie. Mají někde něco společného? Ukazuje se, že ano. Psychologii zajímá jednání lidí. A jednání vedené vírou, je též určitým druhem jednání lidí. Není tedy divu, že vznikla odborná sekce psychologické společnosti, která se těmito otázkami zabývá. U nás i ve světě.

Rozsahem poměrně nejširší je práce Divise č. 36 Americké psychologické společnosti (profesionálního sdružení 150.000 amerických psychologů) nazvaná Psychology of Religion. Ta měla v září 2001 v San Francisku své pravidelné výroční sejití. Měl jsem (byla mi dána) možnost účastnit se tohoto sejití.

S čím bylo možno se tam setkat? Bylo tam celkem 86 přednášek v 16 seminářích. K tomu je třeba připočísti tzv. poster session (sdělení výsledků práce na plakátech), volné sejití všech zájemců ke skupinovému rozhovoru (hospitality hour), setkání výboru sekce a slavnostní celohodinovou přednášku odstupujícího presidenta Petera Hilla. A to nebyl jen tak někdo. Jeho jméno najdeme spolu s jménem Davida Bennera , když otevřeme druhé vydání Encyklopedie psychologie psané z křesťanského hlediska. Ta má 1276 stran a těší se velkému zájmu nejen u psychologů. Jeho jméno najdeme (spolu se jménem Ralpha W. Hooda, Jr.) i u dnes nejžádanější knihy Measures of Religionisity - přehled metod měření vztahu lidí k duchovnímu životu, spiritualitě a k víře a projevů s tím spojených (a těchto metod tam je téměř 100 různých druhů). O čem Peter Hill hovořil? O duchovní změně (o tom,čemu říkáme metanoia, konverze či obrácení) jako zdroji mimořádné osobní energie. Když jsme vzali v úvahu, že k tomuto tématu vyšlo v pslední době několik knih a řada článků v časopise Journal of Psychology and Christianity, v International Journal of the Psychology of Religion či v německy vydávaném časopise Archiv für Religionspsychologie, měli jsme se nač těšit. A taky to stálo za to.

Jaká byla témata sympozií? Příkladem může být symposium o odpouštění a odpuštění. Toto téma je v současné době velice intenzivně rozpracováváno. Na setkání APA (American Psychological Association) mu bylo věnováno docela několik symposií a tzv. dílen (workshopů, atelierů). Nešlo zdaleka jen o teorii. Seznamovali jsme se tam s metodami měření osobnostní charakteristiky ochoty odpustit, s výsledky výzkumu využití těchto metod např. mezi svářenými stranami roajalistů a republikánů v Irsku, Palestýnců a Židů v Izraeli atp.

Jiné symposium vylo věnováno otázkám změn v životě středoškoláků vysokoškoláků, kteří uvěřili během studia nebo naopak, kteří v průběhu studia ztratili víru. Blízké bylo téma jiného symposia Vývoj duchovního (spirituálního)života v adolescenci nebo symposium věnované duchovnímu životu vysokoškolských studentek. Další symposium bylo věnováno otázkám vztahu mezi vírou (religion) a kvalitou života (well-being). Mezi mimořádně přitažlivé patřilo symposium o vztahu mezi křesťanskou vírou a zdravotním stavem lidí . K tomuto tématu bylo v posledních třech letech vydáno několik knih (viz též autorovu knihu Psychologie zdravívydanou v r. 2001 a v ní kapitolu Psychoneuroimunologie a kapitolu nazvanou Smysluplnost života, důvěra a víra - ve vztahu ke zdrarví). Tématicky blízkým tomuto setkání bylo i symposium o vztahu mezi vírou a zvládáním životních těžkostí (coping with stress). Podstatně teoretičtější a zaměřením širší bylo symposium nazvané Emoce a spiritualita. Pozoruhodná byla např. přednáška Isagbely Silbermanové o vztazích mezi kvalitou života ortodoxních a liberálnějších židů nebo přednáška skupiny psychologů z Wheaton College o zdravotním stavu a kvalitě života 398 protestantských duchovních. Nesmělo tam však chybět symposium o vztazích mezi religiozitou a jinými vědními obory.

Na výročním setkání psychologů, kteří se věnují psychologickým otázkám duchovního života, nechybělo ani hodnocení toho, co kdo udělal v minulosti. Byla udělena zlatá plaketa jak jedné zasloužilé autorce, tak i mladé pracovnici (Margaretě Gormanové za knihu Jiný pohled na náboženský fundamentalismus). Byl zvolen i nový předseda (president) sekce č. 36 APA, což je každoroční praxe APA v obměňování vedoucích sekcí.

Závěr? Málokdo ví, že i Českomoravská psychologická společnost má svou sekci psychologie zdraví. Ta se schází k přednáškám, diskusím a symposiím obvykle na Národnít třídě (č.3) v Praze v budově České akademie věd (vprvní patře vb č. 106). Příkladem může být sejití 11. 12. 2001 a 15. Ledna 2002 v 17 hodin s tématikou psychologického pohledu na určitý druh spirituality a přehledu psychologických studií odpouštění. Kde se o tom dozvědět více? Na adrese psychologické společnosti cmps@ecn.cz.

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email