Recenze knihy:

Jeff Levin: God, Faith and Health. (Bůh, víra a zdraví).

nakladatelství John Wiley and Sons v New Yorku. 2001.

Levinova kniha má 256 stran - 223 stran textu, 41 stran referenčních údajů a 17 stran abecedního věcného indexu.

Jeff Levin, Ph.D. studoval medicínu a patří k předním epidemiologům v USA. Na počátku studia medicíny (v r. 1982) ho svedl profesor medicíny na Harvardské univerzitě, MUDr. Kaplan, svými články, přednáškami a knihami o vztazích mezi duševními, duchovními a fysiologickými procesy. Celý život se Jeff Levin pak věnoval těmto otázkám - i když se později sám stal univerzitním profesorem. Shromažďoval zprávy z různých výzkumných pracovišť i kazuistiky z nemocnic a zkušenosti praktických lékařů. Sám řídil řadu výzkumů zaměřených na vztah mezi vírou a zdravím. Publikoval řadu článků na tato témata v renomovaných odborných lékařských časopisech, v nichž shromaždoval poznatky stovek výzkumů. Nyní své celoživotní poznatky, znalosti a zkušenosti soustavně zpracoval do čtivé knihy.

Levinova kniha je přehledně uspořádaná. Má tři hlavní části.

V první části autor pojednává o zdravotních aspektech veřejného náboženství. Konkrétně jde o vztahy, které byly zjištěny mezi nejhrubšími údaji o náboženské aktivitě např. příslušností k církvi, návštěvou kostela atp. a zdravotním stavem. Je tam i kapitola o vztahu mezi aktivní účastí na životě ve sborové (farní) obci (sboru), duchovní (spirituální) opoře a zdravím.

Druhá část je zaměřena na poznatky o tzv. osobním (soukromém) duchovním životě a zdravím. Sem patří kapitoly o vztazích mezi osobní zbožností, emocionálním životem lidí a zdravím. Druhou kapitolu zde tvoří vztahy zjištěné mezi náboženským přesvědčením a zdravotním přesvědčením. Sleduje vztah mezi těmito dvěma druhy přesvědčení a ukazuje, jak tato přesvědčení ovlivňují zdravotní stav. Třetí kapitolkou této druhé části knihy je pak přehled vztahů mezi vírou, nadějí a optimismem. Netřeba dodávat, že se tento optimismus pak projevuje i na zdravotním stavu (jak ukazuj výsledky psychoneuroimunologických prací).

Třetí část je nejodvážnější. Je nadepsána Bůh, Duch a mysticismus. Zabývá se vztahy mezi vědomím, svědomím, mystickými zážitky a zdravotním stavem. Obsahuje kapitolku nadepsanou Uzdravovati je Boží věcí a závěrečnou stať, shrnující základní pojetí nejen autora, ale i celé velké skupiny lidí, kteří této problematice věnovali a věnují pozornost ve svých výzkumech. Jde o další krok ve vývoji soudobé medicíny - od uznání závažnosti vztahů psycho-somatických k uznání vztahů trojitých - mezi tělem, duševním a duchovním životem.

Celkový plán knihy je uveden hned na začátku. Je dán sedmi principy, které vyjadřují sedm různých druhů vztahů mezi vírou a zdravím a tvoří zároveň tematickou kostru sedmi kapitol knihy. O které principy jde?

1. Začlenění člověka do náboženského života církve a jeho členství v církvi má vliv na jeho životní styl. Tím ovlivňuje jeho chování a to má pak kladné zdravotní důsledky.

2. Tím, že se někdo pravidelně účastní církevního života (bohoslužeb), dostává se mu sociální opory od druhých členů církve a tím i podpory těch forem chování, které posilují jeho zdraví. Tyto vztahy mezi věřícími lidmi jsou pak ochranným štítem proti sociální izolaci a stresu.

3. Účast na bohoslužbách a osobní modlitební život se projevuje na zdraví prostřednictvím fysiologických procesů, které jsou ovlivněny kladným emocionálním životem věřícího člověka.

4. Mezi souborem náboženských přesvědčení a souborem zdravotních přesvědčení (např. o tom, co je a co není zdravé) existuje určitá podobnost (harmonie). Obdobně tomu je i s harmonii určitých osobnostních rysů, které mají vliv na naše zdraví.

5. Prostá náboženská víra kladně ovlivňuje zdraví tím, že pozitivně ovlivňuje myšlení o naději, optimismus a očekávání pozitivních věcí.

6. Mystické zkušenosti působí kladně na zdravotní stav člověka tím, že aktivují uzdravující životní energii či životní sílu, případně i stav vědomí.

7. Experimentálně (v double blind pokusech) zjištěný pozitivní vliv modliteb za zcela určité vzdálené nemocné lidi (např. kardiologické pacienty) kladou před nás otevřenou otázku přímých Božích zásahů.

Celkově je možno říci, že kniha není planým uvažováním (dojmologií ), ani přehledem ojedinělých individuálních případů (kazuistik), ba ani výrazem přání toho, co bychom si přáli a jak bychom byli rádi, aby se věci děly, ale přehledem dobře, věcně a systematicky zpracovaných poznatků, závěrů a výsledků vědeckých šetření prováděných ve světě během posledních 20 - 30 let. Je přitom čtivá jak pro odborníka (lékaře, klinického psychologa atp.), tak pro neodborníka (laika s maturitou). Není přesycená mnoha cizími termíny odborného žargonu, ani detailními údaji statistického výzkumu. Vzdor složitosti problému je zřetelná a jasná v tom, co chce říci, tj. že zdravá víra má kladný vliv na zdravotní stav člověka a že to je neoddiskutovatelný fakt ve světle stovek publikovaných seriózních výzkumných prací.

30-10- 2003

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email