Warren Rick: Purpose Driven Life - What on earth am I here for.

Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 49530, 2002. ISBN 0-310-20571-9

Žít smysluplným životem

Zdá se, že otázky po smysluplnosti života se objevují v posledním desetiletí stále častěji a to jak u těch, kteří víru hledají, tak i u těch, kteří vírou žijí již léta.. Souhlasíme s tím, že je třeba mít pro co žít, a ptáme se pro co žít?. Obdobně se ptá i autor knihy, o které zde referujeme. Tato kniha se jmenuje Život vedený smysluplným jeho zaměřením a má podtitul Proč vlastně jsem na tomto světě (Proč žiji).

Je to kniha potřebná. Proč? Protože jí jde o usměrnění zdravého vývoje duchovního zrání křesťana. Je to kniha pozoruhodného autora. Proč? Protože Rick Warren je též autorem knihy o smysluplném budování sboru (Purpose-Driven Church). Tu již studuje přes 100.000 farářů a kazatelů. Bylo jí vydáno přes milion výtisků a byla přeložena do 20 jazyků.

Kniha, která má čtenáři pomoci žít smysluplným křesťanským životem, má gruntovní úvod o tom, co to znamená žít smysluplným životem. Dále je rozdělena do pěti hlavních částí. Podrobněji je členěna do celkem 40 krátkých 5-6 stránkových kapitolek a tvoří tak souvislý řetěz 40 dní duchovních cvičení. Je výrazně biblicky orientovaná - obsahuje na 334 stránkách celkem 1.200 biblických citátů organicky začleněných do textu. Každá kapitola má vlastní téma, heslo a biblický verš i soubor otázek kladených čtenáři. V závěru knihy je soubor námětů k prohloubené diskusi ke každému tématu při jeho probírání v malých skupinkách.

V úvodní části jde o otázky účelu, zaměření a cíle života - obecně vůbec a křesťansky pak zvláště. Autor se snaží ukázat, jak vypadá celek - svět viděný z pohledu toho, který je pánem pánů a králem králů. Základní tezí autora je, že smysluplnost lidského života je možno nadějně pochopit jen v tomto kontextu: vidění světa jako Božího díla a role člověka viděná a pochopená takto z vyššího hediska. Ukazuje jak tento celek dává smysl jednotlivým věcem i lidem a jak to může, ba mělo by být i usměrněním motivace našeho života.

V první části jde o pochopení Božího plánu s každým z nás. Hlavní zastavení je u biblického pojetí lásky, vztahu k Bohu i k druhým lidem a vidění Boží přítomnosti v tom, co se děje kolem nás i v nás. Autorovo pojetí vyjadřuje i nadpis jedné kapitolky: Byl jsi v Božím plánu stvořen k tomu, aby s tebou měl Pán Bůh přátelský kontakt a měl z tebe radost.

Druhá část je výrazně zaměřena na církev. Má název Byl jsi stvořen, abys byl členem Boží rodiny. V ní má každý, kdo uvěří, své nezastupitelné místo. Je mu tak dána i možnost prožívat společenství, uzdravovat psychická zranění utrpěná v mezilidském styku a chránit to, co tomuto společenství bylo svěřeno.

Třetí část má nadpis Byl jsi stvořen, abys byl jako Ježíš Kritus. Podle biblického ojetí člověku byl dán vzor, který by mu mohl a měl být cílem, k němuž by směřoval celý život. Pojednává se zde o přeměnách, k nimž dochází v průběhu duchovního vývoje. Jak? Při změnách - transformaci pravdou, těžkostmi, které na cestě života musíme překonávat, a pokušeními. Těmto otázkám nadějného boje s pokušeními je věnováno nejvíce místa.

Čtvrtá část je nadepsána Byl jsi stvořen k tomu, abys Pánu Bohu sloužil. K tomu, abys mohl Pánu Bohu sloužit, jsi dostal určitou výbavu - dary. V prvé řadě však musíš přijmout své služební místo v Božím plánu a poznat své obdarování, abys mohl dobře dělat to, co dělat máš. V této kapitole je i zastavení nad tím, co to znamená uvažovat jako Boží služebník a pracovat jako služebník na přerůzném místě. Nakonec je zde i projednána otázka zmocnění ke službě - jak získávat sílu k této činnosti.

Pátá část je nadepsána Byl jsi stvořen pro misii. V životě křesťana nejde jen o to nabrat správný směr životní cesty, začlenit se do sboru a sloužit. Jde i o službu sdílení naděje těm, k nimž se tato naděje ještě nedostala. Teprve při tomto zaměření stává se život křesťana plným životem. Závěrečný 40. den duchovních cvičení má téma Žít smysluplným životem. Vrací se tak o patro výše k tomu, co bylo ve formě otázky řečeno v úvodu.

V čem je tato kniha vzácná? V tom, že jde o smysluplnost života, v tom, že jde o výchovu, že je čistě biblicky orientována, že je čtenářům dobře srozumitelná, že má krátké kapitolky, že je to souvislý řetěz 40 perel a má namířeno do černého - na jedno potřebné jak by řekl Jan Amos Komenský.

Kniha si získala mimořádnou přízeň sborů i čtenářů ve světě jako protestantská obdoba Ignátovských exercicií - duchovního cvičení, jehož účelem je pomoci ve zrání a dozrávání víry - jako učebnice soustavně vedoucí ty, kteří nechtějí ve víře ustrnout (zababčit). Autor recenze může dosvědčit z vlastní zkušenosti, že jde o učebnici vhodnou i pro ty, kteří ve víře nejen stojí, ale i chodí již desetiletí.

Jen jeden povzdech nad touto knihou: škoda, že jí nemáme v češtině. Jak výtečnou pomůckou by byla pro každého - mladého i staršího - v tak potřebném soustavném duchovním cvičení.

Vyšlo v časopise Život víry Jaro Křivohlavý

Prof. Jaro Křivohlavý
Nad Cementárnou 18
Praha - 4, Podolí
147 00
 
telefon: +420/2/61213863  
e-mail: j.krivohlavy@volny.cz
email