Stěpán Rucki: Je někdo z vás nemocen? Návrat domů.Praha, 2007.

 Po více nežli dvou desetiletích studia a  práce v oblasti zdravotnictví a 17 letech řízení aktivity Sdružení křesťanských zdravotníků podává v recenzované knize dětský lékař a výrazný křesťan  MUDr. Štěpán Rucki, CSc. celkový pohled na danou problematiku v knižní formě. 

Kniha o rozsahu 203 stránek je rozdělena do celkem  19 volně na sebe navazujících kapitol.Ty jsou věnovány přerůzným otázkám, s nimiž se v dané oblasti setkáváme – jako např. svět, ve kterém žijeme, nemoc a Boží suverenita,  problém bolesti, uzdravení z Boží moci, zázračná uzdravení – kdysi a dnes,  vztah mezi uzdravením a spasením, návštěva nemocných, uzdravující láska,  lék na strach ze smrti, proměnění v nepomíjitelnost atp.

 

Každá kapitola je uvedena biblickým citátem, Odkazy na literaturu a bližší vysvětlivky jsou uvedeny  ke každé kapitole zvláště na konci knihy. Tam je i obecný přehled literatury, z níž autor čerpal. Kladem knihy je i přehled biblických míst, kde se hovoří o nemoci a uzdravení a to jak uzdravení ve Starém zákoně, tak zvláště uzdravení Pána Ježíše Krista – jednotlivců i skupin a na závěr i přehled údajů o uzdravování v době apoštolů (s. 182 – 187).

 

O zdraví a nemoci se obvykle píše jen nestranně - „objektivně“. Kladem recenzované knihy je to, že v úvodních kapitolách je uveden osobní zážitek autora, u něhož se objevila rakovina diagnostikovaná v mízních uzlinách a vylíčen je boj autora s touto diagnostikou (s. 9 – 16). Autor věnuje na jedné straně poměrně hodně pozornosti otázce zázračného uzdravování, na druhé straně by bylo přínosem, kdyby se v knize objevily informace  tom, co se v dané oblasti v posledních desetiletích podařilo zjistit v řadě oborů bezprostředně s danou tematikou souvisejících (např. v psychosomatice, klinické psychologii, psychologii zdraví a nemoci atp.), z nichž mnohé je dostupné již i v česky psané literatuře.

 

Autor má odvahu zabývat se otázkami, s nimiž si čtenář bible kolikrát láme hlavu a neví rady – např. s otázkami démonického ovlivňování zdravotního stavu, nemoci jako projev působení démonů, nemoc jako následek prokletí atp. Autor, kterému je blízké evangelikální pojetí těchto otázek, se však nepřiklání k extrémistickým postojům a dovede vidět i vztah mezi zdravím, nemocí  na jedné straně a neuspořádanými vztahy mezi lidmi na straně druhé. Kladem knihy je i způsob zpracování problematiky osobního vyrovnávání se s bolestí, kde biblické pojetí Jobova zápasu autor doplňuje vlastními – osobními zkušenostmi (s. 63 - 64).

 

Celkově je možno říci, že recenzovaná kniha je výrazem celoživotního zápasu autora - lékaře    a křesťana (křesťana a lékaře)  - o ujasnění celé řady otázek, které si  člověk zasažený nemocí klade. Za možnost  nahlédnout do tohoto zápasu a jeho současného stavu jsme vděčni.

Jaro Křivohlavý. Recenze vyšla v časopise Evangelický týdeník. 2008