recenze

Ruisel, I. Ed.. Múdrosť- inteligencia- osobnosť.Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, 2006.

 Jsou sborníky malé a sborníky velké – formou i rozsahem. Recenzovaný sborník patří k těm menším jak tvarem, tak rozsahem (celkem 169 stran). Jsou sborníky věnované důležitým tématům a jsou i jiné, které pojednávají o ne tak důležitých tématech. Recenzovaný sborník patří k těm prvním. Pojednává o tématu prvořadé důležitosti – o moudrosti, inteligenci a osobnosti. Jeho důležitost je možno s odstupem času vidět i v tom, že  stěžejní sdělení v tomto sborníku vedlo editora k tomu  rozvést zde načrtnutí sdělení jeho šíři a hloubce v samostatné monografii: I.Ruisel.  Múdrosť v zrkadle vekov. Edice Pegas, Ikar, Bratislava, 2006. 

Recenzovaný sborník má vzdor svému malému rozsahu celkem 21 příspěvků.  Dominuje mu téma, které je zřejmě základním tématem Výzkumného ústavu experimentálnej psychológie Slovenské akademie věd v Bratislavě v posledních letech. Tím je – po etapě věnované psychologii náboženství a spirituality -  moudrost . Předcházející autorova tématika – inteligence ustupuje – jak se zdá -  již před tímto důležitějším tématem do pozadí - což je vzdor vší obtížnosti  empirického studia moudrosti velice nadějné.

Říčan, Pavel. Psychologie náboženství a spirituality.Portál, Praha, 2005.


Zahlédneme-li titul nově vyšlé knihy, utváříme si vlastní představu o tom, o čem asi tato kniha je. Tato naše představa může, ale nemusí být správná. Přesně tak je tomu s právě recenzovanou knihou. Když vidíme titul knihy, který má podobu učebnice – např. Psychologie sportu, Psychologie práce, Psychologie umění atp., pak se domníváme, že jde o monografii, která nám dává přehled toho, čím  se v té které oblasti psychologové zabývali a co poznali, případně i k čemu nám to může být dobré. U recenzované knihy je tomu jinak. Proč? Autor se v ní  zamýšlí nad daleko hlubšími otázkami nežli jsou jen ty, které se týkají daného tématu – i když i tento úkol „podání obrazu o tom,co se v dané oblasti zjistil“ tato kniha podává. Oč jde?

Stěpán Rucki: Je někdo z vás nemocen? Návrat domů.Praha, 2007.

 Po více nežli dvou desetiletích studia a  práce v oblasti zdravotnictví a 17 letech řízení aktivity Sdružení křesťanských zdravotníků podává v recenzované knize dětský lékař a výrazný křesťan  MUDr. Štěpán Rucki, CSc. celkový pohled na danou problematiku v knižní formě. 

Kniha o rozsahu 203 stránek je rozdělena do celkem  19 volně na sebe navazujících kapitol.Ty jsou věnovány přerůzným otázkám, s nimiž se v dané oblasti setkáváme – jako např. svět, ve kterém žijeme, nemoc a Boží suverenita,  problém bolesti, uzdravení z Boží moci, zázračná uzdravení – kdysi a dnes,  vztah mezi uzdravením a spasením, návštěva nemocných, uzdravující láska,  lék na strach ze smrti, proměnění v nepomíjitelnost atp.

Dobríková, Patricia. Zvládanie záťažovýczh situácií.Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce. Bratislava, 2007.

 

Problematika stresu a jeho zvládání patří k tématům, kterým je v současné době věnována mimořádná pozornost a to nejen v medicíně a psychologii, ale i v běžné praxi. Rozsah situací, které nás do stresové situace vedou, je však velice široký. Není divu, že autorka zvolila raději termín „zátěž“, nežli stres. Je to i v souladu s šíří těch situací, kterým  autorka  věnuje ve své práce speciální pozornost.

Dobríková-Porubčanová a kolektiv:Nevyliečitel´ne chorí v súčasnosti. Spolok Svatého Vojtecha, Trnava, 2005

Dobríková-Porubčanová a kolektiv:

Nevyliečitel´ne chorí v súčasnosti. Význam paliativnej starostlivosti.

Spolok Svatého Vojtecha, Trnava, 2005, ISBN 80-7162-581-7

 

Jedna z věcí, které se výrazně projevují v průběhu vývoje a rozvoje klinické psychologie nejen u nás – ale i u nás – v průběhu několika desetiletí je neustále rozšiřování témat, kterým se věnují psychologové, kteří pracují „u lůžka (jak přesněji zní termín oboru, o němž je řeč). Dokladem toho je mimo jiné i sborník celek 14 autorů, který redigoval kolegyně Patricia Dobríková-Porubčanová.

Jitka Suchá.Cvičení paměti pro každý věk. Texty na paměť a logiku, Portál, Praha, 2007

 

Není zvykem psát recenze cvičebnic. Jsou však situace, kdy není možno nepochválit to, co jako cvičebnice vychází a běžné pojetí učebnice daleko přesahuje a to jak svým pojetím, tak svým zpracováním.

 

Tematika paměti a potřeby jejího cvičení se stává stále naléhavějšm úkolem, který stojí nejen před učiteli, ale i před psychology. Přesněji řečeno: nejen před psychology, kteří se zabývají pamětí, ale celou šíří kognitivní psychologie, kde paměť hraje klíčovou roli.

Kenneth I. Pargament: Spiritually integrated psychotherapy.Understanding and adrressing the sacred. The Guilford Press, New York

 Kniha o rozsahu  384 stran je rozdělena do tří částí. První krátká část uvádí do současného stavu dané problematiky a to jak problematiky psychoterapie, tak otázek, které se týkají spirituality.  

Druhá, velice rozsáhlá, část knihy je věnována hlubšímu porozumění tomu, co je základním jevem spirituality. V Pargamentově pojetí tím je to, co je pro člověka nejen cenné, ba nejcennější, nejen hodnotné, ale dokonce nejhodnotnější, co je pro něho podstatně důležité, závažné (signifikantní), co má pro něj gruntovní význam a smysl -  co je mu „nade vše vzácné“. To vyjadřuje autor termínem  „posvátné“ (sacred). Podle autora „to, co je považováno za posvátné, to není možno redukovat či převést na nic jiného“ (s. 51). Co se tím míní, to je uváděno nejen  teoreticky, např. základními dimenzemi (překračováním obvyklého, bezhraničností času a prostotu a absolutností základu bytí z hlediska všech osobních hodnot), ale i celými „hrozny“ konkrétních příkladů (např. kde se za posvátné považuje to či ono v čase a prostotu, kde se za posvátné považují mezilidské vztahy přerůzného druhu a nakonec i to, kde se tato charakteristika vztahuje k vlastní osobě). Spiritualita pak podle autora  „začíná a končí tam, kde se jedná o to, co považujeme za posvátné“ (s. 49).

Jiřina Kubíková: Živá je řeč Boží Vyd. Církev československá husitská, Praha 2007. 263 stran.

 

Byla to řeč obrazná, kterou Pán Ježíš Kristus mluvil s prostými lidmi – a ti mu rozuměli. Platilo to tenkrát, když zde byl, a o řeči obrazné to platí dodnes. I dnes lidem „mluví“ příklad ze života. A mluví často daleko srozumitelněji nežli všelijaké logické argumenty.

 

O tuto řeč životních příkladů zásahu víry do života se  autorka zajímala od dob svého mládí. Pečlivě si 60 let vypisovala z přerůzných knih, článků a pojednání příklady, kde  bylo znát „zásah víry“ do života. V recenzované knize je výsledek. Jak vypadá?

Kořenek, J. Lékařská etika Triton, Praha. 2007. ISBN 80 -7254-538-8

 

Lékařská etika- reviviscens et revirescens

 Nejsou to otázky lékařské etiky, co je dnes nejčastěji diskutovaným tématem v rozhovorech lékařů. Tím jsou beze sporu otázky právní stránky práce lékařů. A přece jsou to otázky etiky, které stojí v pozadí velkého množství právních problémů, jimiž si lékaři lámou hlavu. 

Do této problematiky práva a etiky přichází v současné dob již druhé vydání knihy, která se snaží ujasnit mnohé z toho, co leží v samém jádru existence lékařského povolání. Jde o knihu lékaře, který je cele v praktické lékařské praxi na východomoravském pomezí a při tom zároveň (nad svůj úvazek praktického lékaře) přednáší lékařskou etiku na olomoucké univerzitě:

Jan Heller “Znamení odkazující k nebi”. Vyšehrad, Praha 2007

Řekne-li se evangelík, zcela automaticky se nám vybaví, že jde o člověka, který má radost z bible. Díky za to, že tomu tak je. A díky těm, kteří nás uvádějí do pokladu biblické zvěsti. Jsme vděčni za každou dobrou radu, poznámku a za každé upozornění na to “jak se ty věci mají”. A jak bychom neměli být vděčni za to, když jde o poučení od bratra profesora Hellera?

Toho se nám dostává v poslední době v bohatém množství, hledíme-li na knihy, které nám toto poučení přinášejí.

Syndikovat obsah