recenze

Peter Halama: Zmysel života v pohl´adu psychológie. SAP- Slovak Academic Press, Bratislava, 2007.

 

Oč jde? Jde o problematiku smysluplnosti života - tak je v  současné době studována

psychology nejen „u nás“, ale v celosvětovém měřítku. To znamená, že se autor zaměřil na „poznávání nejhlubších lidských přesvědčení, na životně důležité tužby a cíle, které člověku dávají schopnost jít dál životem vzdor všemu utrpení“.(96). Předložená práce podává výstižný a ucelený obraz současného studia dané problematiky v celosvětovém pohledu a naznačuje i výhled do další fáze studia.

Kořenek, J. Lékařská etika Triton, Praha. 2007.

 

Lékařská etika- reviviscens et revirescens . Nejsou to otázky lékařské etiky, co je dnes nejčastěji diskutovaným tématem v rozhovorech lékařů. Tím jsou beze sporu otázky právní stránky práce lékařů. A přece jsou to otázky etiky, které stojí v pozadí velkého množství právních problémů, jimiž si lékaři lámou hlavu.

 

Do této problematiky práva a etiky přichází v současné dob již druhé vydání knihy, která se snaží ujasnit mnohé z toho, co leží v samém jádru existence lékařského povolání. Jde o knihu lékaře, který je cele v praktické lékařské praxi na východomoravském pomezí a při tom zároveň (nad svůj úvazek praktického lékaře) přednáší lékařskou etiku na olomoucké univerzitě:

Emil Komárik: Rozprava o Adamovi

 

Jsou knihy, které jsou psány v průběhu cesty životem. Setkáme se s určitým problémem, řešíme ho a výsledky publikujeme. A pak jsou knihy, které zrají celý život. Kapku po kapce člověk sbírá a skladuje vše s nadějí, že jednou přijde čas a to, co bylo takto nashromážděné,  se jako celoživotní bilance a jádro poznané moudrosti objeví v jedné knize. Komárkova kniha je tohoto druhého druhu.

 

Celá práce je jako „převyprávění příběhu lidského dramatu“ vyzrálou celoživotní „filozofií“ (v anglickém slova smyslu). Je  uvedena volnější formou, která je pro toto sdělení vhodnější nežli rigorózní forma vědeckých pojednání. Blíží se to tak filosofickým traktátům v tom nejlepším slova smyslu.

Roman Králík: Zápas Soerena Kiergegaarda

Kiergegaard reviviscens. Jsou knihy, které vyjdou jednou jedinkrát – a to stačí.Lidé vezmou na vědomí, že něco jako daná kniha tu je a jdou dál. Jsou však i knihy, které vyjdou jako stálice na noční obloze. Svítí nejen dnes, ale i zítra a objevují se stále znovu a znovu. A pak jsou hvězdy, které září čím dále, tím více. Soeren Kiergegaard k nim bezesporu patří.

 

Mám před sebou právě vyšlou knihu. Jmenuje se „Zápas Soerena Kiergegaarda“. Vydala ji Filozofickiá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Má 166 stran – a má co říci.

Dobríková, Patricia. Zvládanie záťažovýczh situácií.

  

Dobríková, Patricia. Zvládanie záťažovýczh situácií.

Jako si zachovať duševné zdravie.Vysoká škola zdravotníctva  a sociálnej práce.  Bratislava, 2007. ISBN 978-80-89271-20-7.

 

Problematika stresu a jeho zvládání patří k tématům, kterým je v současné době věnována mimořádná pozornost a to nejen v medicíně a psychologii, ale i v běžné praxi. Rozsah situací, které nás do stresové situace vedou, je však velice široký. Není divu, že autorka zvolila raději termín „zátěž“, nežli stres. Je to i v souladu s šíří těch situací, kterým  autorka  věnuje ve své práce speciální pozornost.

Dobríková-Porubčanová: Nevyléčitelně nemocní v současnosti

  

Dobríková-Porubčanová a kolektiv:

Nevyliečitel´ne chorí v súčasnosti. Význam paliativnej starostlivosti.

Spolok Svatého Vojtecha, Trnava, 2005, ISBN 80-7162-581-7

 

Jedna z věcí, které se výrazně projevují v průběhu vývoje a rozvoje klinické psychologie nejen u nás – ale i u nás – v průběhu několika desetiletí je neustále rozšiřování témat, kterým se věnují psychologové, kteří pracují „u lůžka (jak přesněji zní termín oboru, o němž je řeč). Dokladem toho je mimo jiné i sborník celek 14 autorů, který redigoval kolegyně Patricia Dobríková-Porubčanová.

Peter Halama: Zmysel života v pohl´adu psychológie. SAP- Slovvak Academic Press, Bratislava, 2007.

  

Oč jde? Jde o problematiku smysluplnosti života - tak je v  současné době studována

psychology nejen „u nás“, ale v celosvětovém měřítku. To znamená, že se autor zaměřil na „poznávání nejhlubších lidských přesvědčení, na životně důležité tužby a cíle, které člověku dávají schopnost jít dál životem vzdor všemu utrpení“.(96). Předložená práce podává výstižný a ucelený obraz současného studia dané problematiky v celosvětovém pohledu a naznačuje i výhled do další fáze studia.

Jan Heller “Znamení odkazující k nebi”. Vyšehrad, Praha 2007

Jan Heller “Znamení odkazující k nebi”. Vyšehrad, Praha 2007

 

Řekne-li se evangelík, zcela automaticky se nám vybaví, že jde o člověka, který má radost z bible. Díky za to, že tomu tak je. A díky těm, kteří nás uvádějí do pokladu biblické zvěsti. Jsme vděčni za každou dobrou radu, poznámku a za každé upozornění na to “jak se ty věci mají”. A jak bychom neměli být vděčni za to, když jde o poučení od bratra profesora Hellera?

Marie Mikulová-Thulstrupová: Kiergegaardova zbožnost

Marie Mikulová-Thulstrupová:

Kiergegaard a dějiny křesťanské zbožnosti.

Centrum pro studium demokracie a kultury,

Brno, 2005

 

Kiergegaard je pojem. Jaký? To ukazuje např. to, že v seznamu prací o něm nacházíme již přes 4000 titulu knih. Na jedné straně je studován jako ten, kdo podnítil existenciální způsob myšlení a fenologický přístup k pojetí existence. Na druhé straně je viděn jako ten, kdo nejen vystudoval luterskou teologii, ale i "urputně" ji kritizoval. Estetici i estetici v něm vidí nepřeberný zdroj podnětů.

Roman Králík: Kiergegaard

Roman Králík: "Problém zvaný Kiergegaard"

Vydání vlastní. Bratislava. 2006

 

Nikdo, kdo to bere s křesťanskou vírou vážně, se nemůže nezajímat o to, jakou celoživotní práci si dal Soeren Kiergegaard s tím, aby se s tímto problémem vyrovnal. Platilo to před 150 lety, kdy Kiergegaard zemřel, a platí to ve stejné, ne-li větší míře dnes. Odpověď na otázku typu "Co to je křesťanská víra" hledalo mnoho lidí před Kiergegaardem - a on se s tím seznámil. Mimo jiné i dík tomu, že byl mimořádně dobře vzdělán a výtečně vybaven jak intelektem, tak i vědomostmi. Pravdou je, že to vše nestačilo. Osobní setkání bylo pro něho rozhodující. Změnilo celý jeho život. Mimo jiné: když uvěřil, vedlo ho to k tomu, že zrušil své zasnoubení s Reginou Olsenovou. Proč? Jeho odpověď zněla:"Protože jsem se bál, aby mi láska k Regině nezastínila lásku k Bohu".

Syndikovat obsah