kázání

„Co mám dělat, abych svůj život nepromarnil?“

Kázání na téma „Co mám dělat, abych měl život věčný?“

 

 

Víra je čin

Kázání: Víra je čin

 

Kázání o víře

Text kázání:

Marek 11:22  I odpověděv Ježíš, řekl jim: Mějte víru Boží.

----------------------

Slyšíme-li v evangelickém kostele slovo „víra“, pak se mnohým posluchačům  automaticky vybaví z paměti  to, co jsme si připomněli na začátku tohoto shromáždění z 11. kapitoly epištoly k židům. V kralické češtině to zní:

Kázání o naději

 

Text kázání: I.Timonteovi 4,10 „Naději máme v Bohu živém“

Text našeho kázání je krátký. Snadno se dá zapamatovat. V tom – a nejen v tom je jeho krása.

V textu našeho kázání jsou v podstatě tři hlavní slova: Naděje- Bůh a sloveso máme. Podívejme se na ně – co znamenají a co nám ve světle bible říkají do našeho života.

Kázání o lásce

:1. Jan 4,16. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.-----------------------To nejpodivuhodnější, co může  člověka v životě potkat, je to, když pozná, že ho někdo má rád.  Pouta osamělosti a sociální izolace se v té chvíli zpřetrhají, pocity méněcennosti mizí. Zůstává jen kouzelný zážitek lásky.A láska je dnes tématem našeho kázání. Náš text je vyňat z širšího kontextu.

Co je člověk?

"Hospodine, co je člověk, že na něho pamatuješ?" žalm 8, 5:

Chceme se dnes společně zamyslet nad otázkami typu "Co je člověk?" - "kdo vlastně jsem?"  „Kým být mohu“ a „Kým býti mám?“ a vyposlechnout, co nám k tomu říká bible.

 

Čtení: I.Moj. 1, 26 - 28  a  1.Moj,. 2, 7 - 8 a I.Moj 2, 15 - 24

O vděčnosti

Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

O růstu víry

Text kázání: Ef. 4, 15 “Upřímně se majíce v lásce, rosťme v toho všelijak, kterýž jest hlava, totiž v Krista.” “Musím za vás, bratří neustále děkovat protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Proto jsme na vás hrdi. “

O cestě života

Začteme-li se do žalmů, jsme až překvapeni jak srozumitelnou řečí k nám mluví. Týká se to i prvního žalmu, který je jakýmsi úvodem či vstupní branou a úvodní pasáží do starozákonního zpěvníku.

Syndikovat obsah